wellness tourist

เพือเป็นการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนืองเพือรองรับ ธุรกิจท่องเที่ยวสุขภาพ m.o.tourandservice 

อยู่ในช่วงเข้าโครงการ wellness project  กับกระทรวงอุตสาหกรรม 

อดใจรออีกไม่นาน ท่านจะได้พบกับ โปรแกรมมิติใหม่ เพือสุขภาพที่ดีของทุกท่าน 

 

ประกันสุขภาพเเบบเหมาจ่าย i Healthy
ประกันชีวิตซีเนียร์ สุขสันต์
ประกันสุขภาพ สุขสันต์ ประกันโรคร้ายแรง