บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด  ยินดีต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าสู่การท่องเที่ยวในมิติใหม่ ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยคัดสรรเครือข่ายคุณภาพและ บริการที่นำเสนอ  ความปลอดภัย และความสุขของทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญ โดยทางบริษัทฯ ได้วางหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสูงสุด เพื่อจัดทัวร์เป็นคณะในประเทศและต่างประเทศ บริษํทมุ่งเน้นให้ทุกท่านได้รับความรู้และสัมผัสประสบการณ์ โดยพบกับความสุขสนุกสนานตลอดการเดินทางท่องเที่ยวในมิติใหม่ แบบ one stop service ที่ท่านเลือกเติมความสุขด้วยรูปแบบที่หลากหลายที่เราตั้งใจ สร้างสรรค์ และแสวงหา พร้อมให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง โดยมีทีมงานและทีมมัคคุเทศก์มืออาชีพ ที่มีความพร้อมและตั้งใจให้บริการทุกท่านอย่างเป็นกันเอง

 

ทัวร์คุณภาพ การันตี รางวัลมาตราฐานท่องเที่ยวประจำปี 2552-2561 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รางวัล DBD  verified website กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ 

รางวัลสุดยอด SME จังหวัด (SME PROVICIAL CHAMPION) ประจำปี 2560 

ของขวัญจากการทำงาน รับโล้ห์ จากสองรัฐมนตรี กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงพาณิชย์ 

 

   
 

ใบอนุญาติประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 11/04924

สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA)  เลขที่ 878

สมาชิกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

สมาชิกสมาคมท่องเที่ยวในประเทศ 


บริหารงานโดย พนอพันธุ์ จาตุรงคกุล  (โม)

 

 

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารทั่วไป   สำหรับผู้บริหาร

                 โครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1

                  นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์(System Analyst)  โครงการการศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

                  MINI SME คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วุฒิบัตร แผนธุรกิจ SMEs หลักสูตรบัวหลวง (Delioitte Touche Tohmatsu ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) )

วุฒิบัตร วิทยากรระบบบริหารคุณภาพ ISO สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

             Self Assesment องค์กรในแบบฉบับของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

วุฒิบัตร Fare&Ticketing  Airline Training Center Authorised by IATA

วุฒิบัตร ผู้ประกอบการ Ecommerce Online กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รุ่นที่ 1

             การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ NEC  สาขาธุรกิจท่องเที่ยว รุ่นที่ 1 ศูนย์บ่มเพาะเขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ ประเทศไทย( Incubator Center Softwarepark)

วุฒิบัตร มัคคุเทศก์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา

วุฒิบัตรผู้นำทัวร์ต่างประเทศ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยวTTAA และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิรุ่ที่ 1

วุฒิบัตร e-smeuniversity โครงการความร่วมมือสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

            อบรมบุคคลากรการท่องเที่ยวหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการสือความหมายแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร รุ่นที่1

            อบรมบัตรผู้นำชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ

            อบรม การตลาด emarketing กรมพัฒนาธุรกิจ ณ  softwarepark รุ่นที่ 2 ประจำปี 2555

            อบรมเชิงปฎิบัติการ "พัฒนาการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์สู่เกณฑ์มาตราฐานคุณภาพธุรกิจ ปี 2556" รุ้นที่ 1

 วุฒิบัตร การวางแผนภาษีเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน วิทยาลัยนวตกรรม ธรรมศาสตร์

วุฒิบัตร  อบรมให้ความรู้การสร้างมาตราฐานการบริหารจัดการและการให้บริการแก่ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์  2555           

 วุฒิบัตร มาตราฐานการดำเนินงานบริษัทรับจัดการธุรกิจ MICE ภายในประเทศ 2560

วุฒิบัตร  new entrepreneur creation  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

             อบรมโครงการ STRONGER SME ประจำปี 2559 โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

             อบรมโครงการ SMART THAI BIZ ประจำปี 2560 โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

             อบรมโครงการยกระดับธุรกิจ ecommerce ประจำปี 2560 โดยกระทรวงพาณิชย์ 

            โครงการ refuture พลิกอนาคต กระทรวงอุตสาหกรรม 

            โครงการ smart academy   new s curve  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

             โครงการ DBD smart entreprenuer  กระทรวงพาณิชย์ รุ่นที่ 8  

ขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ ญาติสนิทมิตรสหาย เพื่อนประถม เพื่อนมัธยม เพื่อนปริญญาตรี ปริญญาโท  เพื่อนมัคคุเทศก์ เพื่อนวิทยากร อาทิเพื่อนผู้อำนวยการต่าง ๆ  และกัลยาณมิตร ที่ผ่านมา ทุก ๆ หลักสูตร เพื่อน ๆ ร่วมธุรกิจ ปรมาจารย์ผู้ฝึกปรือวิทยายุทธ ในวิชาต่าง ๆ ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนยุยงส่งเสริมผลักดันให้เปิดธุรกิจท่องเที่ยวมิติใหม่ในครั้งนี้  ขอบคุณลูกค้าที่ให้โอกาสทางธุรกิจ ให้เกียรติใช้บริการและบอกต่อมากมาย  อีกทั้งกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณลูกค้าสายพันธ์ใหม่จากใจจริง ความสามารถที่ปราศจากโอกาสย่อมไม่มีความหมาย ถ้าท่านไม่สนับสนุนก็ไม่มีวันนี้ค่ะ

ความดีทั้งหลายขอมอบแด่คุณพ่อและคุณแม่ที่ได้ดูแล เรามาเป็นอย่างดีมาก จนถึงปัจจุบัน รักท่านที่สุด

 

ท่านที่สนใจลองใช้บริการกรุณาให้รายละเอียดความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบงาน เพื่อที่ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 3 วัีนทำการ 

ติดต่อเรา www.tourandservice.com

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

 สำนักงานใหญ่    7/218 หมู่ 5 สินทวีพาร์ค  ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130 TEL 038604808 0851635888 0852415888 

สาขาสุวรรณภูมิ   300/11 หมู่ 11 เสนากรีนวิลล์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

Tel 0851635888     0852415888

M.O.TOURANDSERVICE CO.LTD

Head Office                    7/218 Moo 5 Sinthaweepark T.Banchang A.Banchang Rayong 21130 TEL 038604808 

Suvanabhumi Branch 300/11 Moo 11 Senagreenview T.Bangpla A.Bangplee Samutprakarn 10540 

Tel 0851635888    0852415888 

เวลาทำการ : 9.00-20.00 น จันทร์ถึงเสาร์ Hot line Mobile 0851635888 0852415888  นอกเวลาทำการ ทุกวัน 9.00-22.00. น.

โทร 0851635888 0852415888  Email:tourandservice@gmail.com

ลู