บริษัท เอ็ม .โอ.ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการเราบริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีความสนใจโปรแกรมของเรา ทั้งนี้ โปรดจองทัวร์ล่วงหน้าเพื่อการเตรียมการพักผ่อนที่แสนคุ้มค่า สร้างความประทับใจที่ดี หรือแจ้งความประสงค์ของการจัดงานทัวร์หมู่คณะ เพื่อที่เราจะได้จัดตรงตามวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการ

นโยบายการสั่งซื้อโปรแกรมทัวร์

ขั้นตอนการสั่งซื้อโปรแกรมทัวร์

ท่านสามารถสั่งจองและซื้อโปรแกรมทัวร์ได้จากช่องทางดังนี้

1.สั่งซื้อผ่านระบบร้านค้าแบบออนไลน์ วิธีนี้จะสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด ท่านสามารถจองได้ตลอดเวลา  

2.สั่งซื้อด้วย Email tourandservice@gmail.com

3.สั่งซื้อทางโทรศัพท์ ท่านสามารถโทรศัพท์ไปยังหมายเลข 0851635888 0852415888 เพื่อจองและสอบถามได้

ขั้นตอนที่สำคัญ 1.โปรดกรอกแบบฟอร์มใบจองทัวร์ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเมล์การจองและสั่งซื้อโปรแกรมดังกล่าวแล้ว เราจะสรุปรายการและจำนวนเงินที่ชำระกลับไป

                         ตามช่องทางที่ลูกค้าสะดวกให้ส่งกลับ อาทิ เมล์ โทรสาร

                       2.โอนเงินมัดจำมายัง บัญชีที่ระบุEmail  

                       3.ส่งหลักฐานการโอนเงินมายัง Email:tourandservice@gmail.com หรือทางโทรสาร 038695398

                       4.บริษัทส่งใบเสร็จรับเงินค่าจองและโปรแกรมการท่องเที่ยวตามที่ท่านจอง หลังจากนั้นออกใบนัดเตรียมตัวการเดินทาง 

                       5.กรณีทัวร์ต่างประเทศ โปรดส่ง passport และเอกสารต่าง ๆ ตามที่ระบุเพื่อดำเนินการจัดทำ

                          Visa และประกันภัยการเดินทางขั้นต่ำประกันชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อเสียชีวิต ท่านละ 1 ล้านบาท 

                      6.เตรียมกาย เตรียมใจ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สำคัญจัดกระเป๋าเพื่อความพร้อมในการเดินทางท่อง

                         เที่ยวไปกับ www.tourandservice.com  ศูนย์รวมทัวร์ดีมีคุณภาพ ที่เราคัดสรรมาให้คุณ

 ขั้นตอนการชำระเงิน สามารถชำระเงินโดยผ่านระบบบัญชีธนาคาร หรือโอนเงินทาง ATM

กรณีลูกค้า องค์กร Group Tour&Organize /incentive group tour/Family day/Sportday/Party 

โอนเงินมัดจำ 50 เปอร์เซนต์เพื่อเตรียมงานและส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 10 วันทำการ

นโยบายการชำระเงิน  เมื่อท่านได้การสั่งซื้อโปรแกรมทัวร์แล้ว ท่านสามารถชำระเงินโดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ช่องทางการชำระเงิน

**** โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

 

1ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สะสมทรัพย์สาขาย่อยบิ๊กซี บางนา    ชื่อบริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 913-0-07698-8
2ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สะสมทรัพย์สาขาโฮมโปร บางนา   ชือบริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 686-2-15388-8
3ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สะสมทรัพย์สาขาย่อยเทสโก้โลตัส บางพลี ชื่อบริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 470-0-14305-3
4ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สะสมทรัพย์สาขาย่อยนิคม มาบตาพุด ระยอง ชื่อบริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 681-0-06299-9
5ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สะสมทรัพย์สาขาบ้านฉาง ระยอง ชื่อบริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 249-0-14998-9
6ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สะสมทรัพย์ สาขาบ้านฉาง   ระยอง ชื่อบริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 776-2-19954-5
7ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สะสมทรัพย์สาขาบ้านฉาง    ระยอง ชื่อบริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 280-2-86899-8

    1-3 เป็นธนาคารในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 5-7 เป็นธนาคารในเขตจังหวัดระยอง เพื่ออำนวยความสะดวกกับลูกค้า

2. เจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงิน

หลังการโอนเงิน โปรดส่ง fax หรือ scan ใบpay-in slip โอนเงิน  print screen หน้าจอคอมพิวเตอร์ กรณีโอนผ่าน internet banking มายัง tourandservice@gmail.com

หรือ โทรสาร 038695398 พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ ผู้ที่เดินทาง จำนวน และเบอร์โทรติดต่อกลับ

ทาง M.O.Tour&Service Co.,Ltd จะได้ดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินและดำเนินงานต่อไปผ่านEmail:tourandservice@gmail.com

ภายใน 48 ชั่วโมงในกรณีติดวันหยุดทำการเสาร์อาทิตย์

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ ท่านสามารถยกลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่ยังไม่ได้เดินทางไปเท่านั้น

หลังจากที่จ่ายเงิน การขอยกเลิกทัวร์ อย่างน้อย 2 เดือน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัท ยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนมูลค่าของแต่ละรายการ

                          การขอยกเลิกทัวร์ภายใน      1 เดือน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเงินมัดจำเท่านั้น

                          การขอยกเลิกทัวร์ก่อนออกเดินทาง 7 วัน   ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

กรณีไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย

เมื่อลูกค้าไม่สามารถชำระเงินตามที่กำหนดไว้ บริษัท มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองและริบเงินมัดจำคืนได้ในทุกกรณี

ก่อนการเดินทาง3-5 วัน บริษัทจะจัดส่งกำหนดการต่าง ๆ และโปรแกรมให้ท่านผู้มีอุปการคุณทราบ ทาง

 สงสัยข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติต่อสอบถาม 0851635888,0852415888 Email:tourandservice@gmail.com

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการตัดสินใจจอง ทัวร์กับ www.tourandservice.com

ปัจจุบันการค้าพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์Ecommerce หรือการดำเนินการค้าผ่านทางเครือข่ายบนinternet มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งมีความแตกต่างจากธุรกิจการค้าโดยทั่วไปเนื่องจากผู้ซื้อและผู้ขาย 

ไม่จำเป็นต้องพบหน้าก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อบริการสินค้าหรือไม่เคยรู้จี กกันมาก่อน เพราะวิถึชีวิตของการดำเนินชีวิตประจำวันเปลี่ยนไป การเข้าสู่ขุมข่ายแห่งปัญญา ทำได้ง่ายขึ้น เพียงคลิกผ่านเครือข่าย

internet  ก็จะพบทุกอย่าง บนโลกใบนี้เห็นได้จากการสั่งซื้อและประมูลของจากต่างประเทศเป็นเรื่องปกติแล้ว ( The World is Flat) โลกไม่กลมอีกต่อไป 

 บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัดได้เล็งเห็นศักยภาพของธุรกิจการค้าแบบนี้เพราะโลกแห่งเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกสบาย ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่ง ปัจจุบันลูกค้าสามารถมีได้ทั่วไทยเพราะโลก internet ใบนี้ เปิดได้24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด

 

 

 

หมายเหตุ เราเพิ่มบริการรับจองโรงแรมในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกค่ะโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตตัด website

สนใจสำรองจองทัวร์โปรดกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้ หรือ โทร 0851635888 หรือร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ(Business Alliance) Email:tourandservice@gmail.com หรือ tourandservice@hotmail.com