คำถามที่พบบ่อย(Frequently Ask Question FAQ)

1. บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ไม่มีสำนักงานที่กรุงเทพหรือ ?

   เนืองจากผู้ดำเนินงานหลักของบริษัท มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกจึงมีสำนึกรักบ้านเกิด และอยู่ใกล้คุณพ่อ คุณแม่ อีกทั้งด้วยธุรกิจหลักของบริษัทคือ incentive group tour  ให้กับองค์กรและกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก  ซึ่งมีความสะดวกที่จะมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดระยองแต่อย่างไรก็ตามด้วยพลังของเทคโนโลยีและการสื่อสารสมัยใหม่ทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ทุกภาคทั่วไทย โดยเฉพาะลูกค้าในกรุงเทพมหานคร เมืองฟ้าอมร ซึ่งไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการจัดการการท่องเที่ยวเลยกลับมีมากกว่าลูกค้าภาคตะวันออกอีก

office เริ่มงานปี 2550  ถึงปัจจุบัน

2.ทำไมถึงใช้เบอร์มือถือเป็นเบอร์ติดต่องาน ?

เพราะเพื่อความสะดวกในทุกเรื่อง และทุกเวลา โลกปัจจุบันเปลี่ยนไปไม่จำเป็นต้องอยู่กับที่ก็สามารถทำงานได้ ประกอบกับสามารถรได้ทุวันสาย hotline

ไม่ได้ทำงาน 8 โมงเช้า 5 โมงเย็น แล้วติดต่อไม่ได้แล้ว เราทำงานด้วยใจรักพร้อมบริการตลอดค่ะ พบเราได้ตลอด 

3. บริษัทนี้น่าเชื่อถือมั้ย ?

 

โปรดตรวจสอบใน About us ของเราว่าบริษัทเราได้จดทะเบียนใบอนุญาติการท่องเที่ยวจากสำนักทะเบียนการท่องเที่ยวและทะเบียนการค้าพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์อย่างถูกต้อง

เราได้รับรางวัลมาตราฐานท่องเที่ยวประจำปี 2552-2562 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รางวัล DBD VERIFIED WEBSITE www.tourandservice.com 

รางวัลสุดยอด sme champion ประจำปี 2560  สสว 

 รางวัล ผู้นำบริการมืออาชีพ ประจำปี 2562 กระทรวงพาณิชย์ 

  


การทำธุรกิจต้องซื่อสัตย์และจริงใจ เราเป็นบริษัทที่มีใบอนุญาติและจดทะเบียนตามกฎหมายซึ่งการเป็น vendorlist องค์รชั้นนำที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องง่าย

เราเป็นบริษัทเล็ก ๆ ที่ได้มีโอกาสรับใช้บริษัทใหญ่ๆ เพราะความคล่องตัว ยืดหยุ่น และแก้ปัญหาหน้างานได้ฉับไว อย่างไรก็ตามความเชื่อถือนี้

ต้องใช้เวลาและความอดทน การสร้างเป็นการยาก แต่การรักษาลูกค้ายากกว่า ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบอกต่อมากมาย ถ้าเราคิดแบบสร้างสรรค์

ทำงานด้วยจิตและวิญญาณเพื่อสร้างความสุขให้กับลูกค้า สิ่งดีๆ  เพราะมีทัวร์ดีๆ อีกมากมายให้ท่านเลือกเราขอใช้กลยุทธ์ น่านน้ำสีคราม Blue Ocean Strategy ไม่แข่งขันเลือดสาด

เเราพวกสุขนิยมแค่ได้ทำงานที่เรารัก และเป็นอาชีพที่มีความสุข สนุกก็เป็นความสุขของชีวิตแล้ว 

ตลอดกาลเวลาที่เปิดธุรกิจมาต้องขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านที่ไว้วางใจเรา ประทับใจในหลา ย ๆ trip พลังใจ ความห่วงใยและผูกพันที่มีต่อกันเพราะคุณคือผู้มีพระคุณกับเราค่ะ

 

Click รายชื่อลูกค้าผู้มีพระคุณที่ให้เรามีวันนี้นับแต่ พฤษภา 50 ที่ผ่านมารับลูกค้าตั้งแต่ท่านเดียวจนถึงพันท่านต่องาน 

 

 

 

4.รูปแบบธุรกิจของ บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส เป็นอย่างไร?

ทางเราได้ฝึกวิทยายุทธกับหลายสำนัก ทางด้านแผนธุรกิจ เพื่อให้เหมาะสมกับเรามากที่สุด และจากการศึกษาพบว่า องค์กรในปัจจุบันต้องทำงานแบบเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีลักษณะเฉพาะของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริการ ต้องมีคุณภาพสร้างสรรค์ สาระ และความสนุกสนาน สร้างความประทับ ใจให้ลูกค้โดยใช้knowledge base management แบบใหม่ ซึ่งจะเห็นว่า

ลักษณะงาน แบบเก่า แบบใหม่
1.การจัดองค์กร(Organization) ปิรามิด(Piramid) เครือข่าย (Network)
2.รูปแบบ(Style) โครงสร้าง(Structure) ยีดหยุ่น(Flexible)
3.จุดแข็ง(Strength) ความคงที่(Stability) ความเปลี่ยนแปลง (Change)
4.โครงสร้าง(Structure) พี่งตนเอง(Self Sufficiency) พึ่งพาระหว่างกัน(Outsourcing)
5.การจัดการ(Operation) แนวดิ่ง(Vertical) แนวราบ(Herizontal)
6.ทรัพยากร(Resource) ทรัพยากรทางกายภาพ(Physial Assets) สารสนเทศความรู้(Information/knowledge)
7.ผลผลิต(Product) ผลิตเพื่อตลาด(Mass production) ผลิตเพื่อลูกค้า(Mass Customization)
8.คุณภาพ(Quality) ดีที่สุด(Affordable best) ความพึงพอใจ(Satisfaction)

โดยทีมงานคุณภาพ วิทยากร มัคคุเทศก์เฉพาะทาง ครบครัน ทั้งปริญญาเอก ปริญญาโท และผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย ตามโจทย์และ Style ลูกค้

 5. ทำไมโปรแกรมทัวร์เยอะ ทำเองหรือไม่ ?

ด้วยเหตุและผลของธุรกิจคนรุ่นใหม่ และลูกค้าสายพันธ์ใหม่  ความหลากหลายของ lifestyle ลูกค้ามีมากมาย เพื่อสร้างสรรค์บริการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องให้ทันกับความต้องการของลูกค้า จึงจำเป็นต้องให้ท่านเลือกสรร โดยเราได้คัดเลือกโปรแกรมและผู้ชำนาญการแต่ละด้านมาให้ท่านธุรกิจที่ดีต้องมีเครือข่ายพี่งพาระหว่างกันได้ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับท่าน โดยท่านไม่ต้องเสียเวลา สรรหา เพราะไม่มีใครเก่งทุกด้านและไม่มีใครเก่งคนเดียวในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนี้ทุกคนต้องช่วยกันเกื้อกูลกันเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน เติบโตได้อย่างสว ยงามไม่โจมตีกัน ช่วยเหลือกัน ถ้ามีจำนวนเยอะก็จะดูแลจัดทำเองค่ะ โดยเฉพาะงาน incentive เฉพาะกลุ่มจะมีความละเอียดสลับซับซ้อนของงาน ต้องดูแลเป็นพิเศษให้ตรงกับเอกลักษณ์เฉพาะของคณะท่าน 

6.ชื่อและสัญญลักษณ์ของ M.O.TourandService Co.Ltd ?

ขอบคุณลูกค้าหลายท่านที่ชอบชื่อและสัญญลักษณ์โลโก้ของ M.O.TourandService และถามที่มา

ก่อนตั้งบริษัทได้คิดชื่อมากมายหลายวันมีหลายสิ่งในสมองให้อยากทำ และมีความหลากหลาย ทั้งนี้ทั้งนี้ต้องมีโอกาสและแสวงโอกาสให้ได้ทำ ความสามารถที่ปราศจากโอกาสย่อมไม่มีความหมาย ดังนั้นชื่อจึงมาลงตัว โดยมีความหมายดังนี้

M. คือ Multi  เป็นความหลากหลายของงานโดยศัพท์ทางด้านการจัดการบริหารหลายคำล้วนมาจากตัว m  และ  O คือ Opportunity  (ability without opportunity mean nothing)

คือโอกาส TourandService คือการท่องเที่ยวและการบริการสร้างสรรค์ตามที่ลูกค้าสนใจ ให้เรารับใช้บริการ

ดยเลือก Domain website คือwww.tourandservice.com เพื่อให้ทุกท่านคีย์ง่ายจำได้ง่าย สื่อถึงธุรกิจที่ดำเนินงานได้ทันที

แปลโดยรวมคือโอกาสที่หลากหลายที่จะได้มาท่องเที่ยวสันทนาการบันเทิง พัฒนาองค์กร เพื่อนและ ครอบครัวและอื่น ๆ อีกมากมาย

อีกทั้งชื่อนี้เขียนติดกันจะเป็นmo ได้พ้องกับชื่อเล่นของข้าพเจ้าที่ดูแลงานให้ทุกท่านสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สัญญลักษณ์     จะเห็นว่าตัวโลโก้ข้างในเป็นตัว  M และ ข้างนอกเป็นตัว O  โดยเป็นตัวการ์ตูนเล็ก ๆ ที่แสดงความสุข ยืนไชโย  โดยมีสีน้ำเงินข้างหลังเหมือนคุณพ่อคุณแม่ที่คอยดูแลเรา

สีเขียวและสีแดง ที่อยู่วงนอก ก็เหมือนสีหลักของผลไม้ คือแตงโม ส่วนวงกลม เหมือนเป็นสัญญลักษณ์ infinity ไม่มีเหลี่ยมคม

สรุปคือสร้างเพื่อสื่อให้เห็นถึงความสนุกสนาน ความสุข สร้างสีสรรค์ เพื่อให้ได้สโลแกนคิดถึง tour&organize คิดถึงความสุข นึกถึงเรา  M.O.Tour&Service Co.Ltd

มาเป็น ชีวิต healthy และงานสร้างความสุข คิดถึง m.o.tourandservice 


รับสะสมแต้มส่วนลดพิเศษแต่ละเดือนและยอดสะสมรายปี  สูงสุดของปี 

หมายเหตุ  เราเป็นผุ้ชำนาญ คณะเล็กๆ ส่วนตัวตาม lifestyle premuim private customized tour 

และ เรามี insurance ประกันสุขภาพ และจองโรงแรมและตั๋วเครืองบิน online ทั่วโลก