พาเที่ยวสิงคโปร์ ช่วงวันปิยะ QTC จำกัด (มหาชน) 18 ท่าน