นำเที่ยวฮ่องกงช่วงวันปิยะ คณะกสิกรไทย   (17 ท่าน)

วันแรก ขอพรรับพลังกัน Ngong Ping 360 Village, Lantau Island

วันที่สอง เฮงๆรวยๆ วัดแชกงหมิว/ ขอสุขภาพและสติปัญญา วัดหวังต้าเซียน