สัมมนาเชียงใหม่ Hutchison-Take care.

สัมมนาเชียงใหม่ Hutchison-Take care. Management. Business trip (1-3 Dec 15) 17 ท่าน

ขอบคุณลูกค้าผู้บริหาร Hutchison ที่ให้จัดงาน take care. Management. Business trip เชียงใหม่ค่ะ