พาเที่ยวฮ่องกง -  คณะกสิกรไทย 18 - 20 ธันวาคม   (28 ท่าน)

ขอบคุณธนาคารกสิกรไทย ที่ใช้บริการเที่ยวฮ่องกง