เวียดนาม-Countdown and Happy New Year  (24 ท่าน)

M.O.TOURANDSERVICE  ขอขอบคุณครอบครัว เพื่อนป้อม ที่ใช้บริการอีกวาระหนึ่งเที่ยวเวียดนามซาปา เมืองในหมอก ฟินจริงๆ