พิธีปัจฉิมนิเทศวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ระดับปวช

พิธีปัจฉิมนิเทศวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ระดับปวช (โรงแรมซิลเวอร์บีช ระยอง) 11-12 Jan 2016

ขอขอบพระคุณ วิทยาลัยละโว้ ที่ให้เกียรติใช้บริการ  motour ดูแล คณะพิธีปัีจฉิมนิเทศ ระดับปวช ที่ระยอง