สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ-สัมมนาประจำปี  ณ รร ภูริมาศบีชแอนสปา ระยอง (10 - 12 กุมภาพันธ์ : 110 ท่าน)

 ขอบคุณสถาบันมาตรวิทยาที่น่ารักและสนับสนุน motour อีกวาระหนึ่งมาโดยตลอด