website www.tourandservice.com ได้เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัย (Security) ที่เข้ามาทำธุรกรรม ซื้อสินค้ากับเรา 

ดังนั้นเรา จึงได้กำหนดแนวนโยบายปฎิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยใน website ทีไ่ด้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

1.website ของเราได้มีสัญญาใช้บริการกับ บริษัทภายนอก (Outsourcing Company Contract) ได้แก่ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด  

ผู้ให้บริการwebsite สำเร็จรูป และบริการ web hosting  ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและมั่นคงของ website และได้ดำเนินงาน

ตามมาตราฐานของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ software ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย 

บริษัทผู้ดูแล website ของเราเป็นบริษัทที่ได้ใช้ software ป้องกันไวรัส และได้มีความถี่ในการ update software อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทผู้ดูแล website ของเราได้ทำการดูแลแสกนไวรัสและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 

บริษัทผู้ดูแล website ของเราได้มีการ update เทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยและการยืนยันตัวตนอย่างสม่ำเสมอ

ซึ่งข้อมูลต่างๆ ถือเป็นความลับระดับสูงสุด ซึ่งโดยปกติทางบริษัท   เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลสู่ภายนอก

หรือระบุเป็นเรื่องสาธารณะ ดังนั้นภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายทีี่ดูแลเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย

ต้องการรับทราบข้อมูล หรือมีความประสงค์จะให้เปิดเผยข้อมูลจริง ต้องได้รับเอกสารหนังสือยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เพื่อที่ทางทีมงานของ www.tourandservice.com จะได้จัดเก็บเป็นหลักฐาน

หรือข้ออ้างอิงว่าได้ทำการเปิดเผยข้อมูลไปให้กับท่านทราบจริง

2.ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ website ของเรา ท่านสามารถติดต่้อข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่  พนอพันธุ์ จาตุรงคกุล tourandservice@gmail.com โทร 0851635888  0852415888