dot
รับข่าวสาร
dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletใบอนุญาตททท.11/4924
bulletpromotion mogroup tour
bulletทัวร์เทศกาล และโปรโมชั่น
bulletบริการ incentive group
bulletสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน
bulletTeam building
bulletsportday
bulletบริการกีฬาสี(Sportday)
bulletบริการจัดงานฉลองต่างๆ Celebration
bulletเที่ยวแบบ familygroup
bulletทำดีเพื่อพ่อ online
bulletบริการorganize
bulletบริการจัดงาน ตาม theme
bulletทัวร์ในประเทศ
bulletทัวร์ยุโรป
bulletทัวร์แคนาดาและอเมริกา
bulletทัวร์ออสเตรเลีย
bulletทัวร์นิวซีแลนด์
bulletเที่ยวรัสเซีย แสกนดิเนเวีย
bulletทัวร์จีน
bulletทัวร์ฮ่องกง
bulletทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ลาว พม่า สิบสองปันนา
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์นครวัด นครธม
bulletทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฎาน
bulletทัวร์อาฟริกา อียิปต์ จอร์แดน
bulletนโยบายความปลอดภัยของ website
bulletนโยบายความเป็นส่วนตัว
bulletนโยบายการแก้ไขปัญหาร้องเรียน
dot
บริการข้อมูล
dot
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์
bulletpantip
bulletsanook
bulletkapook
bullethunsa
bulletLink อุตลุด
bulletราคาทองคำ
bulletราคาหุ้น
bulletตรวจผล lottery
dot
Link Service
dot
bulletกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
bulletท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
bulletกระทรวงต่างประเทศ
bulletอุทยานแห่งชาติ
bulletเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
bulletgoogle earth
bulletสารานุกรม wikipedia
bulletกรมการกงสุล
bullete-passport
bulletแผนที่โลก
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletposttoday
bulletManager
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletTHENATION
bulletBangkokpost
dot
อัลบั้มรูป
dot
bulletgallery1
bulletgallery2


เพิ่มเพื่อน


เที่ยวยุโรป เยอรมนี-ออสเตรีย-เช็ก-สโลวาเกีย-ฮังการี 9 วัน (EK) วันเดินทาง 5 ส.ค.-...30 ธ.ค.60*เริ่ม 49999 article

 

 

 กำหนดการเดินทาง : **รวมวีซ่าแล้ว**

วันแรก                    กรุงเทพฯ-มิวนิค

18.00 .          พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9 โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก

21.05 น.          ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 / EK053

                   *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ *.*.*.

 

 

 

วันที่สอง           มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์

08.35 .          เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการและขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

                   นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) (161 กม.)  นำท่านนั่งรถบัสท้องถิ่น (กรณีหิมะตกหนักรถไม่สามารถขึ้นได้นักท่องเที่ยวต้องเดินขึ้นเท่านั้น) ขึ้นสู่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับความสวยงามของตัวปราสาทด้านหน้าซึ่งเป็นต้นแบบปราสาทของในดีสนีย์แลแนด์

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองมิวนิค (MUNICH) (122  กม.)  ที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ อย่างสวยงามคลาสสิคหรือทันสมัย อาทิ จัตุรัสมาเรียน(Marien Platz) ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค ที่สร้างเมื่อปี ค..1867-1908 ซึ่งมีหอระฆังอันมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ตั้งอยู่ตัวหอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต ผ่านชมย่านสำคัญๆบนถนนแมกซิมิเลี่ยน สตราเซ่ ที่ตั้งของโอเปร่าเฮ้าส์ พิพิธภัณฑ์เรสซิเด้นท์

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก              MERCURE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม                 ซาล์สเบิร์ก-ฮอลสตัท-เชสกี้คลุมลอฟ

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลบูร์ก (ออสเตรีย) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง เมื่อเราถึงเมืองซาลบูร์ก นำท่าน ถ่ายรูปสวนมิราแบล ซึ่งเป็นสวนสวยประจำเมือง สวนมิราแบลในฉากต้นๆของภาพยนตร์อมตะก้องโลก เรื่องเดอะซาวด์ออฟมิวสิคแม้เวลาผ่านไปเนิ่นนานมากแต่สวนแห่งนี้มิได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด นำท่านชมเมืองซาลส์บวร์ก ที่มีชื่อเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1997 ซาลส์บวร์กตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซาลซัค (Salzach) และมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูล์ฟกัง อามาเดอุส โมสาท  นำท่านข้ามแม่น้ำซาลส์ซัคสู่ ย่านเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า ต่อจากนั้นนำท่านชมบ้านเลขที่ 9 ถนน Geteidegasse แล้วอิสระให้ท่านชมร้านค้าที่รายเรียงอยู่สองข้างทางถนนคนเดิน หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลส์บวร์ก ที่ตั้งอยู่ตรงจัตุรัสกลางเมือง เดินเที่ยวชมเมืองเก่าแถวบ้านเกิดของโมสาร์ท ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นมรดกโลกยูเนสโก้ จดทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996

                   นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอลสตัท (Hallstatt) (ระยะทาง 71 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูปลาเท้าส์)

บ่าย               จากนั้นนำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่าซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้พักผ่อนนั่งจิบกาแฟ หรือเดินเที่ยวชมเมือง อย่างเต็มอิ่ม  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov City) (ระยะทาง 196 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเชค ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1993 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสำคัญและโดดเด่นใน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทำให้องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับปราสาทครุมลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา นำท่านชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรีย สุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีต และยังได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก              OLD INN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่                    คาโรวีวารี่ – ปราก

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวีวารี (karloryvary) (298  กม.)  ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้าเทปล่า เป็นเมืองที่สวยงาม เต็มไปด้วยป่าไม้ และโด่งดังจากเรื่องราวของน้าแร่ร้อน

นำท่านเดินชมเมืองคาร์โลวารี หรือที่รู้จักในนาม เมืองน้าแร่ เมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย ลักษณะเมืองอยู่ในหุบเขาสองฝั่งแม่น้าเทบลา ดินแดนแห่งนี้เป็นที่ค้นพบแหล่งน้าแร่ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อน้าพุร้อนถึง 12 แห่ง ที่ร้อนที่สุด อยู่ในศูนย์นิทรรศการที่มีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจัดแสดงสายน้าแร่ นักท่องเที่ยวสามารถชิมน้าแร่ด้วยถ้วยชิมเฉพาะพิเศษ ที่ทาจากพอร์ซเลนในเมืองนี้เท่านั้น เมืองนี้เป็นที่นิยมในการเข้าคอร์สสปา เพื่อรักษาสุขภาพ และยังมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็นอย่างยิ่ง อาทิ โบสถ์ของแมรี่ เมดิลีน และโบสถ์สไตล์รัสเซียนออร์ธอดอกซ์วิหารของเซนต์ปีเตอร์ และเซนต์ปอล อาคารก่อสร้างในสถาปัตยกรรม ทูโอดอร์ หรือหาซื้อเหล้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง BECHEROVKA โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพร เป็นของที่ระลึก 

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองเป็ดโบฮีเมีย

บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (127  กม.)  เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ปรากเป็นเมืองหลวง และเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค มีประชากรราวๆ 1.2 ล้านคน ใน ปี ..1992 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้ ปรากเป็นเมืองมรดกโลก นาท่านเดินเล่นย่าน จตุรัสเมืองเก่า ที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไป ด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตัล ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นที่รู้จักและให้การยอมรับกันทั่ว ยุโรปแม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆก็นิยมนาไปเป็นเครื่องประดับ หรือช่อโคมระย้าที่งดงาม 

นำท่านชมความสวยงามด้านหน้าของปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้าวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทาการของคณะรัฐบาล นาท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็น 3 ตัวเมืองปราก ที่อยู่คนละฝั่งแม่น้า ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ที่ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆมากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆอีกด้วยเดินผ่านเขตอุทยานที่สวยงาม ชมอาคารสาคัญๆมากมาย จากนั้นนาท่านเข้าไปในเขตของตัวปราสาท ที่มี มหาวิหารเซนต์วิตัส วิหารประจาราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสีสแตนกลาสอย่างสวยงาม นาท่านเดินลงจากปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสู่ สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้าวัลตาวา สัญลักษณ์ที่สาคัญของปราคที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆนาผลงานมาแสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร             

ที่พัก              DUO HOTEL หรือเทียบเท่า

 

 

 

วันที่ห้า            เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุน - บาติสลาวา(สโลวาเกีย)

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรีย (184  กม.) เป็นนครหลวงแสนสวยของออสเตรีย และเป็นเมืองเกิดของ ท่านโยฮันส์ สเตราท์ บิดาแห่งเพลงเวียนนา วอลทซ์ที่โด่งดัง ชม อนุสาวรีย์ โยฮันส์ สเตราท์ ในสวนสาธารณะสตัทปาร์ค

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าชมภายในห้องพระราชวังเชรินน์บรุนน์ (Schoenbrunne) พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่งห้องประดับอยู่อย่างสวยงาม

นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งถนนคนเดิน คาร์ทเน่อร์สตราเซ่ ที่มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมาย อย่างคริสตัลสวารอฟสกี้-หลุยส์วิตตอง ร้านนาฬิกา บรูคเชอเร่อสวิสเซอร์แลนด์ ฯลฯ และยังเป็นย่านใจกลางเมืองเก่าที่ท่านสามารถเดินชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ที่สร้างในสไตล์โกธิคที่งดงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ ปราสาทฮอฟบวร์ก

ค่ำ                 อิสระกับการรับประทานอาหารค่ำ เพื่อมีเวลาช้อปปิ้งที่ ถนนคาร์ทเน่อสตาร์ทเซ่

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงบาติสลาว่า (Bratislava) (81  กม.)  ประเทศสโลวัค นำท่านชม ปราสาทแห่งบาติสลาว่า   

ที่พัก              IBIS BATISLAVA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

 

 

วันที่หก                   PARNDOF OUTLEET - บูดาเปสต์

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ PARNDOF OUTLET ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ราคาถูกตามอัธยาศัย

เที่ยง              อิสระกับการรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อมีเวลาช้อปปิ้งที่ OUTLET อย่างเต็มที่

นำท่านเดินทางสู่ นครบูดาเปสต์ (BUDAPEST) (200 กม.)  เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้าดานูบแยกเป็นเมืองเก่า และเมืองใหม่ อันได้แก่เมือง บูดา และ เปสต์ อันเป็นที่มาของคำว่าบูดาเปสต์เจ้าของฉายา ปารีสแห่งตะวันออก

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย

ที่พัก              GOLDEN PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด                  บูดาเปสต์

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

(HALF DAY CITY TOUR IN BUDAPEST)

นำท่าน ชมบูดาเปสต์ เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้า โดยฝั่งดานูบแยกเป็นเมืองเก่าอยู่ฝั่งตะวันตก และฝั่งเปสต์เป็นเมืองใหม่อยู่ฝั่งตะวันออก ถ่ายรูปกับ ป้อม Fisherman’s Bastion ซึ่งป้อมปราการชาวประมง อนุสรณ์จากการสู้รบของชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต์ ในช่วงปีค..1241จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองได้

จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส (Matthias Church) โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับผลกระทบจากการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย ผ่านชมถนนเส้นที่สวยงามที่สุดของบูดาเปสต์ที่มีอาคารสวยงามหลายอาคาร นำท่านถ่ายรูปกั ลานฮีโร่สแควร์ อนุสรณ์สถาน 1,000 ปี ของประเทศฮังการี

นำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำดานูบ

                   อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ณ ถนน VACIUTCA (ท่านใดต้องการกลับโรงแรมก่อนหรือจะช้อปปิ้งวันนี้ตามอัธยาศัย)

ที่พัก              GOLDEN PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่แปด                บูดาเปสต์ - กรุงเทพฯ

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมทั้งเก็บสัมภาระนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

1600 .          ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK112/EK 384

                    *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ *.*.*.

วันที่เก้า สนามบินสุวรรณภูมิ

12.30 .          เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

**********************

อัตราค่าใช้จ่าย :

วันที่เดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กต่ำกว่า 12

กับ 1 ผู้ใหญ่

เด็กต่ำกว่า 12

กับ 2 ผู้ใหญ่

มีเตียงเสริม

 

 

 

พักเดี่ยวเพิ่ม

19–27 ส.ค.// 2-10 ก.ย. // 20-28 ก.ย. // 29 ก.ย. – 7 ต.ค. // 6-14 ต.ค. // 7-15 ต.ค. // 13-21 ต.ค. // 28 ต.ค. – 5 พ.ย. // 4-12 พ.ย. // 18-26 พ.ย. // 2-10 ธ.ค. // 3-11 ธ.ค. //

49,999.-

49,999.-

47,999.-

8,500.-

5-13 ส.ค.  

09–17 ส.ค.  // 5-13 ธ.ค.

52,999.-

52,999.-

50,999.-

26 ธ.ค. – 3 ม.ค. // 27 ธ.ค. – 4 ม.ค. // 28 ธ.ค. – 5 ม.ค. // 29 ธ.ค. – 6 ม.ค. // 30 ธ.ค. – 7 ม.ค.

59,999.-

59,999.-

57,999.-

11,500

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง **

อัตรานี้รวม

1.             ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  (Economy Class) ไป-กลับตามกรุ๊ป เท่านั้น

2.             ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

3.             ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป

4.             ค่าอาหารตามรายการทัวร์

5.       ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลทำให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ)

6.       ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ (ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับ

      ประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น)

7.         ค่าวีซ่าเช็งเก้น (หากกำหนดนัดหมายคิวยื่นวีซ่าตามกรุ๊ปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางมายื่นได้ตามกำหนดการ

      ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 500.-บาท)

 

อัตรานี้ไม่รวม

1.             ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย

2.             ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี

3.             ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ,บริการพิเศษต่าง ๆ

4.             ค่าทิปคนขับรถในยุโรป ท่านละ 14 ยูโร

5.             ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 20 ยูโร

 

 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ ท่านละ 30,000.- บาท

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...

ชำระส่วนที่เหลือ 14 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นถือว่าเป็นการยกเลิกโดยอัตโนมัติ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

·      กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 30,000 บาท

·       กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป  คืนมัดจำทั้งหมด

·       กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป  เก็บค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท

·       กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20-24 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

·       กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน   ไม่คืนเงินมัดจำไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

·       กรณียกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

 

 

 

หมายเหตุ

·         บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ

·         บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ   แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพย์สินสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

·         เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

·         กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ใน ดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า

·         การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

·         หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

·         กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯเมื่อท่านได้ ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

·         ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตฯ เท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

 

 

 

หมายเหตุข้อสำคัญ

1.      บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

2.      กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน

3.      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน

4.      หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

5.      บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ

6.      ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้   ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้

7.      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่ เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่)

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุป ร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน)

- ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูก ปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

- ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยัน การเดินทาง หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้

- ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้วแล้วข้างต้น

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้

***สนใจสำรองจองที่นั่ง โปรดกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้ หรือ Email: tourandservice@gmail.com โทร 085-163-5888 092-206-8888 086-892-0088

385534_EURO 10_4 (EK) Germany Aus Cz Hungary 9D-MO8.doc


ชื่อ นามสกุล :  *
ที่อยู่ :  *
เบอร์โทร ที่ติดต่อ :  *
Email :  *
จำนวนผู้เดินทาง :  *
ช่วงเวลาเดินทาง :  *
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม :ทัวร์แอนด์เซอร์วิส บริการทัวร์ยุโรป

เที่ยวยุโรป โปแลนด์ (Special Poland) 6 วัน (QR) วันเดินทาง 23 ก.ย.-...11 ธ.ค.60*เริ่ม 29900 article
เที่ยวยุโรป ริเวียร่า-ตุรกี (Riviera Turkey) 10 วัน (EK) วันเดินทาง 3 พ.ย.-...29 ธ.ค.60*เริ่ม 33900 article
เที่ยวยุโรป ออสเตรีย-สโลวาเกีย-สาธารณรัฐเช็ค-ฮังการี (Special Eastern Europe บินตรงสู่กรุงเวียนนา) 7 วัน 4 คืน (TG) วันเดินทาง 18 พ.ย.-...9 ธ.ค.60*เริ่ม 39900 article
เที่ยวยุโรป เชก-ออสเตรีย-ฮังการี 7 วัน (EK) วันเดินทาง 11 ต.ค.-29 ธ.ค.60*เริ่ม 38888 article
เที่ยวยุโรป เชก-ออสเตรีย-ฮังการี 7 วัน (EK) วันเดินทาง 6 ก.ย.-...24 พ.ย.60*39900 article
เที่ยวยุโรป สเปน (Mono Spain) 7 วัน (EK) วันเดินทาง 13 ก.ย.-...1 ธ.ค.60*39900 article
เที่ยวยุโรป สวิส (Hilight SWISS ไฮไลท์ สวิส) 7 วัน 4 คืน (TG) วันเดินทาง 4 ก.ย.-...3 ธ.ค.60*เริ่ม 49900 article
เที่ยวยุโรป ออสเตรีย-สโลวีเนีย-โครเอเชีย 7 วัน (EK) วันเดินทาง 11 ต.ค.-...8 พ.ย.60*45900 article
เที่ยวยุโรป ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัก-เช็ก (ยุโรปตะวันออก East Europe Classic) 8 วัน (ฺBR) วันเดินทาง 16 ก.ย.-...27 พ.ย.60*49900 article
เที่ยวยุโรป เยอรมัน-ออสเตรีย–ปราสาทนอยชวานสไตน์-เชก (We're One Promotion) 8 วัน (EK) วันเดินทาง 21 ก.ย.-...4 ธ.ค.60*49900 article
เที่ยวยุโรป กรีซ-ซานโตรินี (Wow Greece-Santorini) 7 วัน (QR) วันเดินทาง 6 พ.ย.-...7 ธ.ค.60*เริ่ม 55900 article
เที่ยวยุโรป อังกฤษ-เวลส์-สก็อตแลนด์ 8 วัน (EK) วันเดินทาง 7 ต.ค.-...30 ธ.ค.60*เริ่ม 53999 article
เที่ยวยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ (Mono SWISS) 7 วัน (TG) วันเดินทาง 4 ก.ย.-...3 ธ.ค.60*เริ่ม 53900 article
เที่ยวยุโรป อังกฤษ สก็อตแลนด์-เวลส์-อังกฤษ 9 วัน (EK) วันเดินทาง 25 ก.ค.-...4 ธ.ค.60 วันเฉลิมฯ ร.10 วันแม่ ปิยะ วันพ่อ*เริ่ม 59900 article
เที่ยวยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ (แกรนด์สวิส พิชิต 6 ภูเขาดัง) 8 วัน (TG) 16-23 ก.ย.60*79900