ReadyPlanet.com
dot
รับข่าวสาร
dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletใบอนุญาตททท.11/4924
bulletpromotion mogroup tour
bulletทัวร์เทศกาล และโปรโมชั่น
bulletบริการ incentive group
bulletสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน
bulletTeam building
bulletsportday
bulletบริการกีฬาสี(Sportday)
bulletบริการจัดงานฉลองต่างๆ Celebration
bulletเที่ยวแบบ familygroup
bulletทำดีเพื่อพ่อ online
bulletบริการorganize
bulletบริการจัดงาน ตาม theme
bulletทัวร์ในประเทศ
bulletทัวร์ยุโรป
bulletทัวร์แคนาดาและอเมริกา
bulletทัวร์ออสเตรเลีย
bulletทัวร์นิวซีแลนด์
bulletเที่ยวรัสเซีย แสกนดิเนเวีย
bulletทัวร์จีน
bulletทัวร์ฮ่องกง
bulletทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ลาว พม่า สิบสองปันนา
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์นครวัด นครธม
bulletทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฎาน
bulletทัวร์อาฟริกา อียิปต์ จอร์แดน
bulletนโยบายความปลอดภัยของ website
bulletนโยบายความเป็นส่วนตัว
bulletนโยบายการแก้ไขปัญหาร้องเรียน
dot
บริการข้อมูล
dot
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์
bulletpantip
bulletsanook
bulletkapook
bullethunsa
bulletLink อุตลุด
bulletราคาทองคำ
bulletราคาหุ้น
bulletตรวจผล lottery
dot
Link Service
dot
bulletกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
bulletท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
bulletกระทรวงต่างประเทศ
bulletอุทยานแห่งชาติ
bulletเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
bulletgoogle earth
bulletสารานุกรม wikipedia
bulletกรมการกงสุล
bullete-passport
bulletแผนที่โลก
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletposttoday
bulletManager
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletTHENATION
bulletBangkokpost
dot
อัลบั้มรูป
dot
bulletgallery1
bulletgallery2


เพิ่มเพื่อน


เที่ยวยุโรป ออสเตรีย-สโลวีเนีย-โครเอเชีย 7 วัน (EK) วันเดินทาง 12 ก.ย.-...9 พ.ย.60*45900 article

วันแรก           กรุงเทพฯ                                                                                              (ไทย) 

23.00 น.   พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T        สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

วันที่สอง         ดูไบ-เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์-สวนสาธารณะ สตัดปาร์ค-ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์

                                                                                                                             (ยูเออี-ออสเตรีย)

02.25 น.   ëออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 371 (æบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

05.35 น.   Pถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง  

08.55 น.   ëเดินทางสู่เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 127 (æบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

12.55 น.   Pถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญจากอดีตกาลมาสู่ปัจจุบัน เป็นเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งราชวงศ์ฮับส์บวร์กเป็นราชวงศ์ที่มีบทบาทเด่นที่สุดในประเทศ “เวียนนา” เป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “เป็นเมืองที่มั่งคั่งด้วยศิลปะและการดนตรีระดับโลก”

กลางวัน   æบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์  ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึง พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจำนวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเมื่อ พ.ศ. 2295 ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย หลังจากนั้นนำท่านสู่ ถนนคาร์ทเนอร์ (Kartner Strasse) ย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนา ซึ่งท่านสามารถใช้เวลาเดินชมสินค้านานาชนิดหรือชมความงามของโบสถ์เซนต์สตีเฟ่น ในศิลปะแบบโกธิค ใจกลางเมืองหรืออาจใช้เวลาว่างทดลองชิมเวียนนาคอฟฟี่ พร้อมเค้กที่มีชื่อเสียง

ค่ำ            æบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก ã Arion Cityhotel Vienna หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม         เวียนนา-พระราชวังฮับส์บูร์ก-อนุสาวรีย์จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า-THE DESIGNER OUTLET  

                    PARNDORF-กราซ                                                                                (ออสเตรีย)

เช้า           æบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านแวะถ่ายรูปกับพระราชวังฮับส์บูร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษ       ที่ 20, นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า ด้านหน้าของอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามยิ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย 

กลางวัน     **อิสระรับประทานอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน**

               สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองกราซ (Graz) เมืองมรดกโลกของออสเตรีย ถือเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของออสเตรีย เมืองการศึกษาที่มีมหาวิทยาลัยกว่า 6 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดก่อตั้งในปี ค.ศ. 1585 ชื่อเมือง "กราซ" หมายถึง "ปราสาทน้อย" ในอดีต เนื่องจากเป็นเมืองหน้าด่านทางใต้ จึงต้อง ทำสงครามกับกองทัพเติร์ก      ตัวเมืองเก่าได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ Unesco และในปี ค.ศ. 2003 ได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงด้านวัฒนธรรมของยุโรป นอกจากนั้นเมืองแห่งนี้ยังเป็นเมืองเกิดของพระเอกฮอลลีวู้ดชื่อดัง           อาร์โนลด์ ชวาร์เซเน็กเกอร์ อีกด้วย

ค่ำ            æบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก ã Ramada Graz หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่            กราซ-เขตเมืองเก่า-หอนาฬิกาประจำเมือง-ลุบเบลียนา-จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน-สะพานมังกร                                                                                              (ออสเตรีย-สโลวีเนีย)

เช้า           æบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมเขตเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งเป็นเขตเมืองเก่าดั้งเดิมที่ตั้งมานานหลายศตวรรษ ตรอกซอกซอยในเขตเมืองเก่าคือพยานของวัฒนธรรมอันโดดเด่นที่มีอายุยาวนานหล่อเลี้ยง       วิถีชีวิตผู้คนด้วยท่วงทำนองแห่งศิลปะ และวัฒนธรรม แม้ว่าทางด้านการเมืองกราซจะเฟื่องฟูอยู่เพียงช่วงสั้นๆ ก็ตามทอดตัวอยู่เชิงเขาชลอสแบร์ก พร้อมชมหอนาฬิกาประจำเมือง (Schlossberg clock tower) ที่มีชื่อเสียแห่ง       เมือง กราซเป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมต่างๆจากทุกสมัยทั้ง โกธิค เรอเนส์ซองส์ และบารอกจนถึงยุคย้อนยุค และ            ยุคยูเกนดัชทิล(อาร์ตนูโว) จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชมย่านการค้าที่จำหน่ายสินค้าราคาถูกกว่าที่เวียนนา         หรือเพลิดเพลินกับเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอันสวยงาม

กลางวัน     æบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่เมืองลุบเบลียนา (Ljubljana) เมืองหลวงของ        ประเทศสโลวีเนียและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน สโลวีเนีย แม้จะเป็นเมืองที่เล็กๆ แต่เปี่ยมไปด้วยบรรยากาศเรียบง่าย สงบเรียบร้อยและเป็นระเบียบ นำท่านชม จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน (PRESEREN SQUARE) จัตุรัสที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับจัตุรัสบริเวณบันไดสเปนใจกลางกรุงโรม จัตุรัสเป็นรูปหล่อของฟรานซ์ เพรเซเรน กวีที่มีชื่อเสียงของสโลวีเนีย              ชมสะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) เป็นเรื่องความผูกพันของชาวสโลวีเนียที่เชื่อกันว่าเจสันได้ขโมยขนแกะทองคำมา และได้เดินทางผ่านมายังลูบลีอานาและได้ปะทะกับมังกรแห่งลูบลีอานา ดังนั้นมังกร            จึงกลายเป็นสัญลักษณ์อีกชิ้นที่ประดับอยู่บนตราประจำเมือง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองและเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ            æบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก ã Central Hotel Ljubljana หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า           พลิตวิตเซ่-อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิตเซ่-ซาเกรบ                              (โครเอเชีย)

เช้า           æบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่เมืองพลิตวิตเซ่ (Plitvice) แห่งแคว้น Istria & Kvarner ระหว่างทางชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวโครแอต ซึ่งเป็นชนชาติหนึ่งในเผ่าสลาฟ ผ่านชมทัศนียภาพและธรรมชาติอันงดงามของขุนเขาตอนกลางของประเทศ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเหตุการณ์ความไม่สงบของประเทศในการสู้รบระหว่างสองชนชาติ ชาวโครแอตและชาวเซิร์บ เมืองพลิทวิตเซ่เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว          ที่ไปเยือนโครเอเชียค่อนข้างมากเป็นเมืองที่มีความสวยงามและเต็มไปด้วยธรรมชาติ ซึ่งจะสามารถกล่าวได้ว่าท่านใด       ที่เดินทางไปโครเอเชียแล้วไม่ได้เดินทางไปที่เมืองพลิทวิตเซ่ จะถือว่าไปไม่ถึงโครเอเชีย

 กลางวัน    æบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิตเซ่ (Plitvice Lakes National Park) ที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ และรับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี ค.ศ.1949 ปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร ท่ามกลางทะเลสาบ 16 แห่ง และป่าไม้นานาพันธุ์จนองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียนประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 นำท่านเดินชมธรรมชาติไปตามทางเดินเท้า ที่จัดไว้อย่างเป็นสัดส่วน ลัดเลาะไปตามทะเลสาบ และน้ำตกตื่นตา ตื่นใจกับความบริสุทธิ์ สดชื่นใจ จากนั้นนำท่านล่องเรือชมความสวยงามของท้องน้ำสีครามในทะเลสาบ ตลอดจนไม้ป่าจำพวกสน       สุดแสนประทับใจกับความงดงาม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของโครเอเชีย ศูนย์กลางการปกครองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซาว่า (Sava) และไหล่เขาเม็ดเว็ดนิก้า (Medvednica) ระหว่างผ่านชมธรรมชาติและความงามของทิวทัศน์สองข้างทางที่รายล้อมด้วยป่าเขาสลับ    ทุ่งหญ้า ฟาร์มเกษตรที่อุดมสมบูรณ์

ค่ำ            æบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก ã Panorama Zagreb หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก          ซาเกรบ          -มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น -มหาวิหารแห่งซาเกรบ-ประตูหิน-ตลาดกลางเมือง-สนามบิน                                                                                                         (โครเอเชีย-ยูเออี)

เช้า           æบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมเมืองเก่าของกรุงซาเกรบ ซึ่งจัดแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ Lower & Upper Town ได้อย่างลงตัว ผ่านชมโรงละครแห่งชาติที่สร้างขึ้นในสไตล์นีโอบาร็อค จากนั้นผ่านชมอาคารรัฐสภา (Sabor) ที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของชนชาติโครแอตที่แยกตัวเองจากยูโกสลาเวียในอดีต(Zagreb)               ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น สถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 800 ปี และปัจจุบันได้บูรณปฏิสังขรณ์ในสไตล์        นีโอ-โกธิค ที่งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม ภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค์สำคัญต่างๆ เช่น นักบุญเซนต์ปีเตอร์ เซนต์ปอลล์ นำท่านชมกำแพงหินโบราณ ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 ที่สร้างรายล้อมเมืองเก่าที่คงความอัศจรรย์ของภาพพระแม่มารี      ที่ไม่ผูกทำลายเมืองไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ.1731 ผ่านชม         โบสถ์เซนต์มาร์ค (Church of St.Mark) ที่โดดเด่นด้วยหลังคาที่มีการปูกระเบื้องเป็นสีสัน ลวดลายตราหมากรุกแดงขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโครเอเชีย แวะถ่ายภาพคู่กับ            มหาวิหารแห่งซาเกรบ (Zagreb Cathedral) มหาวิหารสังกัดโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองซาเกรบสร้างขึ้นในแบบสไตล์นีโอโกธิค ในช่วงศตวรรษที่ 11 ซึ่งถือว่าเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโครเอเชีย และยังเป็นศูนย์กลางของคริสต์จักรในประเทศโครเอเชียอีกด้วย นำท่านเดินชมเมืองตอนบนผ่านประตูหิน (Stone Gate) ที่เคยเหตุการณ์ไฟไหมในอดีต แต่มีรูปของพระแม่มารี ยังคงเหลืออยู่เพียงสิ่งเดียว เป็นความมหัศจรรย์ที่รูปของพระแม่มารีไม่โดนไฟไหม้ ทำให้ในปัจจุบันชาวพื้นเมืองนิยมมาไหว้บูชาหรือขอบคุณกับสิ่งปาฏิหาริย์ ที่เคยขอแล้วได้ดังที่ต้องการ สังเกตจากแผ่นหินที่ติดโดยรอบ จะสลักคำว่า “HVALA” ที่แปลว่า ขอบคุณในภาษาท้องถิ่น จากนั้นนำท่านชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ที่มีสีสันสดใส ขายไม้ดอก ไม้ประดับ, ผลไม้ราคาถูกและผ้าลูกไม้สวยๆแบบต่างๆ จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

15.35 น.   ëออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 130 (æบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่เจ็ด        ดูไบ-กรุงเทพฯ                                                                                      (ยูเออี-ไทย)

23.05 น.   Pเดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

03.00 น.   ëออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 384      

(æบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

12.30 น.   Pเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

 

 

 

 

********************************

อัตราค่าบริการ 

 

 

 

 

 

กำหนดการเดินทาง

ราคา

ราคาเด็ก
 
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ไม่ใช้เตียง

พักเดี่ยว

กันยายน

12 – 18 ก.ย. 60

45,900

43,900

8,000

ตุลาคม

11 – 17  / 17 – 23 ต.ค. 60

45,900

43,900

8,000

พฤศจิกายน

9 – 14 พ.ย. 60

45,900

43,900

8,000

 

 

 

            

อัตรานี้รวม

ü   ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์

ü   ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ

ü   ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)

ü   ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

ü   ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ

ü   ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

ü   ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริการท่องเที่ยวตามรายการ

ü   ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

 

 

อัตรานี้ไม่รวม

û   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ

û   ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน

û   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก

û   คนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโร / วัน  / คน)

û   ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)

เงื่อนไขในการจองทัวร์

1.             สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง

2.             ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน

3.             หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

1.     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด

2.     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท

3.     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด

4.     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

5.     ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

 

 หมายเหตุ

1)             ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 30 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 2 สัปดาห์

2)             ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากกรณีที่เกิด เหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบัติเหตุ, การจราจรติดขัด ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด

3)             เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี

4)             บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ

 

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้นยื่นสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ระยะเวลาในการยื่น 15วันทำการ

( ** ผู้เดินทางต้องมาแสดงตนเพื่อทำการสแกนลายนิ้วมือ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่นัดหมาย** )

1.      พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน ก่อนวันหมดอายุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตามควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า

2.      รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. จำนวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)

3.      สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / หรือสำเนาบัตรข้าราชการ /สำเนาทะเบียนสมรส /ใบสูติบัตร (ในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า18ปี )พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

4.      หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนด

5.      กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่านั้น

6.      กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน  พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน (ฉบับภาษาอังกฤษ)

7.      รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Statement) นับจากวันปัจจุบัน  บัญชีออมทรัพย์ ควรเลือกเล่มที่มีการเข้า ออกของเงินสม่ำเสมอและมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ปรับยอดอัพเดทล่าสุดไม่เกิน 15 วันก่อนยื่นวีซ่า **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**

       6.1 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่สามารถสืบความสัมพันธ์ได้ หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) เอกสารทีต้องใช้เพิ่มเติม คือ Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุชื่อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย) และระบุบชื่อผู้เดินทาง ต้องสะกดชื่อ– นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต เป็นฉบับภาษาอังกฤษ เอกสารต้องอัพเดทจากธนาคาร 15 วันก่อนยื่นวีซ่า

8.      ในกรณีที่ เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ถ้าไม่ได้เดินทางพร้อม บิดา หรือ มารดา จำเป็นที่จะต้องมีหนังสือยินยอมที่ออกจากอำเภอ พร้อม แปล ภาษาอังกฤษ และบิดามารดารต้องไปเซ็นเอกสารในวันยื่นวีซ่าด้วย

9.      ในกรณีที่บิดามารดา ได้แยกทางกันนั้น จำเป็นที่ บิดา หรือ มารดา จะต้องแสดงหนังสือ ปกครองบุตรที่ถูกต้องทางกฏหมาย ( ป.ค. 14 ) พร้อม แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ถ้าในกรณีทะเบียนหย่า ระบุชัดเจนว่า ผู้เยาว์ อยู่อำนาจการปกครอง ของ บิดา หรือ มารดา ก็ใช้แทนกันได้ พร้อม แปลเป็น ภาษาอังกฤษ พร้อมใบสูติบัตร ของผู้เยาว์ เพื่อใช้ในการเชี่ยมโยงความสัมพันธ์

10.  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

11.  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

12.  เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทั้งหมด

13.  เอกสารแปลต้องมีตราประทับจากศูนย์แปลที่ได้การรับรองจากสถานทูตเท่านั้น

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร

หากท่านต้องการให้ทางเราดำเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 


ชื่อ นามสกุล :  *
ที่อยู่ :  *
เบอร์โทร ที่ติดต่อ :  *
Email :  *
จำนวนผู้เดินทาง :  *
ช่วงเวลาเดินทาง :  *
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม :ทัวร์แอนด์เซอร์วิส บริการทัวร์ยุโรป

เที่ยวยุโรป โปแลนด์ (Special Poland) 6 วัน (QR) วันเดินทาง 23 ก.ย.-...11 ธ.ค.60*เริ่ม 29900 article
เที่ยวยุโรป ออสเตรีย-สโลวาเกีย-สาธารณรัฐเช็ค-ฮังการี (Special Eastern Europe บินตรงสู่กรุงเวียนนา) 7 วัน 4 คืน (TG) วันเดินทาง 18 พ.ย.-...9 ธ.ค.60*เริ่ม 39900 article
เที่ยวยุโรป เชก-ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี (Hello Eastern Europe) 7 วัน 4 คืน (EK) วันเดินทาง 19 ก.ค.-...27 ก.ย.60*39900 article
เที่ยวยุโรป เชก-ออสเตรีย-ฮังการี 7 วัน (EK) วันเดินทาง 11 ต.ค.-29 ธ.ค.60*เริ่ม 38888 article
เที่ยวยุโรป เชก-ออสเตรีย-ฮังการี 7 วัน (EK) วันเดินทาง 6 ก.ย.-...24 พ.ย.60*39900 article
เที่ยวยุโรป สเปน (Mono Spain) 7 วัน (EK) วันเดินทาง 13 ก.ย.-...1 ธ.ค.60*39900 article
เที่ยวยุโรป เยอรมนี (Grand Germany) 7 วัน (EK) วันเดินทาง 13 ก.ย.-...27 ต.ค.60*39900 article
เที่ยวยุโรป ฝรั่งเศส (ROMANTIC FRANCE เที่ยวฝรั่งเศสตอนใต้แสนสวย..สุดโรแมนติก) 7 วัน (QR) วันเดินทาง 21 ก.ย.-...19 ต.ค.60 วันปิยะ*47900 article
เที่ยวยุโรป อังกฤษ ลอนดอนเนอร์ 8 วัน (GF) วันเดินทาง 9 มิ.ย.-...20 ต.ค.60*49900 article
เที่ยวยุโรป สวิส (Hilight SWISS ไฮไลท์ สวิส) 7 วัน 4 คืน (TG) วันเดินทาง 4 ก.ย.-...3 ธ.ค.60*เริ่ม 49900 article
เที่ยวยุโรป อิตาลี-สวิส-เยอรมนี-ฝรั่งเศส ยอดเขาทิตลิส (VOL.H) 8 วัน (QR) วันเดินทาง 18 พ.ค.-...26 ต.ค.60*เริ่ม 49999 article
เที่ยวยุโรป ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัก-เช็ก (ยุโรปตะวันออก East Europe Classic) 8 วัน (ฺBR) วันเดินทาง 16 ก.ย.-...27 พ.ย.60*49900 article
เที่ยวยุโรป เยอรมัน-ออสเตรีย–ปราสาทนอยชวานสไตน์-เชก (We're One Promotion) 8 วัน (EK) วันเดินทาง 21 ก.ย.-...4 ธ.ค.60*49900 article
เที่ยวยุโรป เยอรมนี-ออสเตรีย-เช็ก-สโลวาเกีย-ฮังการี 9 วัน (EK) วันเดินทาง 5 ส.ค.-...30 ธ.ค.60*เริ่ม 49999 article
เที่ยวยุโรป โปรตุเกส-สเปน 8 วัน (EK) วันเดินทาง 15 ก.ย.-...4 ธ.ค.60*49900 article
เที่ยวยุโรป เวลส์-อังกฤษ (HAPPY TIME IN WALES & ENGLAND) 8 วัน 5 คืน (EK) วันเดินทาง 8 ส.ค.-...17 ต.ค.60*55900 article
เที่ยวยุโรป อังกฤษ-เวลส์-สก็อตแลนด์ 8 วัน (EK) วันเดินทาง 7 ต.ค.-...30 ธ.ค.60*เริ่ม 53999 article
เที่ยวยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ (Mono SWISS) 7 วัน (TG) วันเดินทาง 4 ก.ย.-...3 ธ.ค.60*เริ่ม 53900 article
เที่ยวยุโรป อังกฤษ สก็อตแลนด์-เวลส์-อังกฤษ 9 วัน (EK) วันเดินทาง 25 ก.ค.-...4 ธ.ค.60 วันเฉลิมฯ ร.10 วันแม่ ปิยะ วันพ่อ*เริ่ม 59900 article
เที่ยวยุโรป เยอรมนี-สวิส-ออสเตรีย (EUROPE CHARMING เที่ยวยุโรปแบบสบายๆ 3 ประเทศ) 9 วัน 6 คืน (TG) 1-9 ก.ย./ 10-18 พ.ย.60*เริ่ม 55900 article
เที่ยวยุโรป เยอรมนี-ออสเตรีย-เช็ก-สโลวัก-ฮังการี 9 วัน 6 คืน (EK) วันเดินทาง 4 ก.ค.-...25 ต.ค.60*เริ่ม 55900 article
เที่ยวยุโรป สวิส-เยอรมนี 8 วัน 6 คืน (LX) วันเดินทาง 10 มิ.ย.-...11 ต.ค.60*เริ่ม 59900 article
เที่ยวยุโรป เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-สโลวัค-ฮังการี 9 วัน 6 คืน (EK) วันเดินทาง 4 ก.ค.-...25 ต.ค.60*เริ่ม 55900 article
เที่ยวยุโรป โครเอเชีย-ริเวียร่า 7 วัน (TK) วันเดินทาง 6 ต.ค.-...22 ต.ค.60*54900 article
เที่ยวยุโรป สวิส-ลิคเท่นสไตน์-อิตาลี (Europe Autumn Route) 8 วัน (TG) ปิยะ 22-29 ต.ค.60*63900 article
เที่ยวยุโรป สวิส-ลิคเท่นสไตน์-อิตาลี (Europe Autumn Route) 8 วัน (TG) ปิยะ 22-29 ต.ค.60*63900 article
เที่ยวยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 9 วัน (EK) วันเดินทาง 9 ก.ย.-...21 ต.ค.60*71999 article
เที่ยวยุโรป สโลวาเนีย-ออสเตรีย 8 วัน (OS) วันเดินทาง วันแม่ ปิยะ 10 ส.ค.-...18 ต.ค.60*เริ่ม 79900 article
เที่ยวยุโรป ฝรั่งเศส IMPRESSION FRANCE 7 วัน (TG) วันเดินทาง 29 เม.ย.-...28 ต.ค.-4 ส.ค.60*75900 article
เที่ยวยุโรป เยอรมนี-เชก-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัก (Eastern Europe Grand Tour) 9 วัน (TG) วันเดินทาง 29 เม.ย.-...28 ต.ค.60*85900 article
เที่ยวยุโรป ริเวียร่า..ปลายทางฝันของนักเดินทาง เพชรเม็ดงามแห่งเมดิเตอร์เรเนียน อิตาลี-ฝรั่งเศส 8 วัน (TG) วันเดินทาง 28 เม.ย.-...27 ต.ค.-4 ส.ค.60*91900 article
เที่ยวเจาะลึก โครเอเชีย 9 วัน (OS) วันเดินทาง 10 ส.ค.-...18 ต.ค.60 วันแม่ ปิยะ*99900 article
เที่ยวยุโรป ยุโรปบอลข่าน (Luxury) ออสเตรีย – สโลเวเนีย – โครเอเชีย – บอสเนีย – มอนเตเนโกร 10 วัน (OS) ปิยะ 15-24 ต.ค.60*119900 article
เที่ยวยุโรป สวิส SWITZERLAND GRAND TOUR 10 วัน (TG) วันเดินทาง 28 เม.ย.-...20ต.ค.60*104000 article
เที่ยวยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส จุงเฟรา 10 วัน (TG) วันเดินทาง 29 เม.ย.-...28 ต.ค.60*110900 article
เที่ยวยุโรปเหนือ ไอซ์แลนด์-เดนมาร์ก (มหัศจรรย์ยุโรปเหนือ ดินแดนแห่งธรรมชาติ) 9 วัน (TG) วันเดินทาง 28 เม.ย.-...27 ต.ค.60*139900 article
เที่ยวยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ (แกรนด์สวิส พิชิต 6 ภูเขาดัง) 8 วัน (TG) 16-23 ก.ย.60*79900