dot
รับข่าวสาร
dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletใบอนุญาตททท.11/4924
bulletpromotion mogroup tour
bulletทัวร์เทศกาล และโปรโมชั่น
bulletบริการ incentive group
bulletสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน
bulletTeam building
bulletsportday
bulletบริการกีฬาสี(Sportday)
bulletบริการจัดงานฉลองต่างๆ Celebration
bulletเที่ยวแบบ familygroup
bulletทำดีเพื่อพ่อ online
bulletบริการorganize
bulletบริการจัดงาน ตาม theme
bulletทัวร์ในประเทศ
bulletทัวร์ยุโรป
bulletทัวร์แคนาดาและอเมริกา
bulletทัวร์ออสเตรเลีย
bulletทัวร์นิวซีแลนด์
bulletเที่ยวรัสเซีย แสกนดิเนเวีย
bulletทัวร์จีน
bulletทัวร์ฮ่องกง
bulletทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ลาว พม่า สิบสองปันนา
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์นครวัด นครธม
bulletทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฎาน
bulletทัวร์อาฟริกา อียิปต์ จอร์แดน
bulletนโยบายความปลอดภัยของ website
bulletนโยบายความเป็นส่วนตัว
bulletนโยบายการแก้ไขปัญหาร้องเรียน
dot
บริการข้อมูล
dot
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์
bulletpantip
bulletsanook
bulletkapook
bullethunsa
bulletLink อุตลุด
bulletราคาทองคำ
bulletราคาหุ้น
bulletตรวจผล lottery
dot
Link Service
dot
bulletกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
bulletท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
bulletกระทรวงต่างประเทศ
bulletอุทยานแห่งชาติ
bulletเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
bulletgoogle earth
bulletสารานุกรม wikipedia
bulletกรมการกงสุล
bullete-passport
bulletแผนที่โลก
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletposttoday
bulletManager
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletTHENATION
bulletBangkokpost
dot
อัลบั้มรูป
dot
bulletgallery1
bulletgallery2


เพิ่มเพื่อน


เที่ยวสแกนดิเนเวีย สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก (We're One Promotion พักบนเรือสำราญ DFDS + ScandBuffet + สวนสนุกทิโวลี่) 8 วัน (EK) วันเดินทาง 8 ส.ค.-...4 ธ.ค.60*เริ่ม 59900 article

วันแรก       กรุงเทพฯ-ดูไบ                                 

22.00น.    พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8-9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง     ดูไบ-สต็อคโฮล์ม-ห้างสรรพสินค้า NK                                   

01.05 น.   ëออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385 (æบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

05.00 น.   Pถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

Description: http://time2flynow.com/images/airport_parking/EmiratesLogo.jpg08.10 น.   ëเดินทางสู่ สต็อคโฮล์ม เที่ยวบินที่ EK 157 (æบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

12.45 น.   Pถึงสนามบินอาร์ลันด้า ประเทศสวีเดน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นเที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการขนานนามว่า “ความงามบนผิวน้ำ” (Beauty on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติค  กรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานความทันสมัยของบ้านเมือง ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นำท่านชมเมืองที่ จุดชมวิวแบบพาโนรามา จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้า NK ซึ่งเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือหรือย่านวอล์คกิ้งสตรีทอันทันสมัย

ค่ำ            æบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พักãCourtyard by Marriott Stockholm Hotel หรือ          ระดับเดียวกัน

วันที่สาม     พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-ซิตี้ฮอลล์-แกมล่าสแตน-คาร์ลสตัท                                 

เช้า           æบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซึ่งตั้งโชว์เรือรบโบราณที่กู้ขึ้นมาได้จากที่จมอยู่ใต้ทะเลถึง 333 ปี และยังคงสภาพที่สมบูรณ์ เรือวาซานั้นสร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ.1628 หวังจะให้เป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุด บรรทุกปืนใหญ่ถึง 64 กระบอก วันแรกที่ออกเดินทางได้ 500 เมตร ก็จมลงใต้ทะเลลึก 35 เมตร               เป็นเวลานาน 333 ปี จากนั้นแวะถ่ายรูป ซิตี้ฮอลล์ หรือ ศาลาว่าการเมือง ใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค     ในวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีมอบรางวัลโนเบล ณ ที่แห่งนี้

กลางวัน     æบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ แกมล่าสแตน ย่านเมืองเก่าแก่ที่สุด ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัท เมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบแวนเนิร์น ชมความเป็นชนบทดั้งเดิมที่ชาวเมือง (นอร์ดิก) อาศัยมาแต่โบราณกาลกว่า 1,000 ปี

ค่ำ            æบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พักãScandic Winn Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่        คาร์ลสตัท-ออสโล-The Oslo Opera House-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง                       

เช้า           æบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพของธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีในบรรยากาศ             ฤดูร้อนของสแกนดิเนเวีย 

กลางวัน     æบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านถ่ายรูป The Oslo  Opera House หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝั่งของออสโลให้เกิดเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ ด้วยเงินทุนมหาศาล และการปรับผังการจราจรของชายฝั่งด้านตัวเมืองออสโล นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ   จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยัง จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิต ประจำวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปีเป็นตำนานของชาวไวกิ้ง เรือถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะชาวไวกิ้งใช้เรือทั้งในเรื่องของการรบ ทำการค้า และ ออกสำรวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีคำกล่าวว่า ถ้าไม่มีเรือไวกิ้งก็จะไม่มียุคที่รุ่งเรืองที่สุดของชาวไวกิ้ง

ค่ำ            æบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พักãScandic Asker Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า       อุทยานฟร็อกเนอร์-ปราสาท Akershus-ถนนคาร์ลโจฮันเกท-เรือสำราญ DFDS SEAWAYS            

เช้า           æบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเข้าชม อุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมแสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดัง กุสตาฟ-วิเกอแลนด์ นำท่านชมบริเวณด้านนอก ปราสาท Akershus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองค์ นำท่านเที่ยวชม              กรุงออสโล นครเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี เป็นเมืองหลวงมาตั้งแต่สมัยไวกิ้งเรืองอำนาจ ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริย์แห่งนอร์เวย์

กลางวัน     æบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำคณะถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำ ซึ่งรายล้อมด้วยอาคารที่สวยงาม                     ริมออสโลฟยอร์ด จากนั้นนำคณะเที่ยวชมเมืองอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวย่าน คาร์ลโจฮันเกท ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของออสโล ได้เวลานำท่านสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ DFDS (Scandinevian Seaway)

               กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน

16.30 น.   ออกเดินทางด้วยเรือสำราญ DFDS Seaways สู่เมืองโคเปนเฮเก้น พักค้างคืนบนเรือสำราญ ภายในเรือสำราญท่านจะได้พบกับบรรยากาศน่าตื่นเต้น นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆ ที่จะได้ทำให้ท่านได้รับความเพลิดเพลินตลอดเวลาที่อยู่บนเรือสำราญลำนี้ อาทิเช่น ดิสโก้เธค สำหรับผู้ที่มีใจรักการเต้นรำและแสงสี บาร์ สำหรับผู้ที่มีใจรักการดื่ม ร้านสินค้าปลอดภาษีซึ่งท่านจะสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจโดยไม่ต้องเร่งรีบใด ซึ่งสินค้าที่ท่านจะได้พบเป็น สินค้าที่ปลอดภาษีเรียบร้อยแล้ว เช่น น้ำหอมยี่ห้อดัง Chanel, Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีชื่อเสียงให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างจุใจ สำหรับน้องๆ หนูๆ พลาดไม่ได้สำหรับช็อคโกแลตที่มีให้เลือกมากมายหลายชนิด

ค่ำ            æบริการอาหารค่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารในเรือสำราญพักค้างคืนบนเรือสำราญ ã

วันที่หก      โคเปนเฮเก้น-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-สวนสนุกทิโวลี-ศาลาว่าการเมือง-ถนนสตรอยก์

เช้า           äบริการอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

09.45 น.   เรือเทียบท่า ณ ชายฝั่งกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า           พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) เป็นที่ประทับของราชวงค์เดนมาร์กนับตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค ตรงกลางมีพระรูปทรงม้าของพระเจ้าเฟรดเดอริกที่ 4 ปีกด้านหนึ่งของพระราชวังเป็นพิพิธภัณฑ์ห้องหับต่างๆ ที่เคยเป็นพำนักของราชวงศ์ในช่วงปี ค.ศ. 1863-1947

กลางวัน     æบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ สวนสนุกทิโวลี ซึ่งเป็นสวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งสร้างมาแต่ต้นศตวรรษที่ 19 สวนสนุกแห่งนี้นับเป็นจุดท่องเที่ยวที่เชิดหน้าชูตาที่สุดแห่งหนึ่งของเดนมาร์ก การเดินเล่นในส่วนสนุกทิโวลี ในช่วงฤดูร้อนถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่คนเดนมาร์กทุกคนถือเป็นเรื่องที่ต้องทำเป็นประจำทุกปี [ไม่รวมค่าบัตรเครื่องเล่นในสวนสนุก **ฤดูหนาวอาจมีช่วงวันที่สวนสนุกปิด จะเปลี่ยนเป็นเข้าพิพิธภัณฑ์อมาเลียนบอกซ์] ที่มุมด้านเหนือของสวนสนุกแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ จัตุรัสกลางเมือง ภาษาเดนมาร์กเรียกว่ารอฮุดซ์แพลดเซ่น ที่จุดนี้นอกจากเป็นที่ตั้ง ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน และยังเป็นศูนย์กลางของเส้นทางเดินรถทั่วโคเปนเฮเกนอีกด้วยมี รูปปั้นฮันส์คริสเตียน แอนเดอร์สัน กวีเอกของเดนมาร์กก็ตั้งอยู่บนจตุรัสแห่งนี้ ทางด้านซ้ายของศาลาว่าการเมือง นำท่านช้อปปิ้งสินค้าย่าน วอล์คกิ้งสตรีท หรือ ถนนสตรอยก์ ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส,พอร์ซเลน เป็นต้น

ค่ำ            æบริการอาหารค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พักãFirst Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด     ลิตเติ้นเมอร์เมด-น้ำพุเกฟิออน-ดุไบ


เช้า           æบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านถ่ายรูปคู่กับ ลิตเติ้ลเมอร์เมด เงือกน้อยสัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเล่านิทานระดับโลก ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริเวอร์ จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิ         คาร์ลสเบิร์ก นำท่านถ่ายรูป น้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา ได้เวลา       อันสมควรนำท่านสู่สนามบิน

14.20 น.   ëออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 152  (æบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

23.45 น.   Pเดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่แปด     ดูไบ-กรุงเทพฯ                                                                                 

03.30 น.   ëออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376                       (æบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

Description: 612.35 น.   Pเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***************************

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง

ราคา

เด็ก ไม่มีเตียง
อายุไม่เกิน 12 ปี

พักเดี่ยว

 

       

 

 

     

 

     

สิงหาคม

8 – 15 / 11 – 18 ส.ค. 60

62,900

60,900

10,000

23 – 30 ส.ค. 60

59,900

57,900

10,000

กันยายน

19-26 ก.ย. 60

59,900

57,900

10,000

ตุลาคม

3 – 10  / 17 – 24 ต.ค. 60

59,900

57,900

10,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

ü ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ไป-กลับ) สายการบินเอมิเรตส์

ü ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ

ü ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี

ü รถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง

ü โรงแรม ที่พัก 3-4 ดาว ตามระบุหรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน)

ü ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

ü ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

ü ค่าเรือสำราญ DFDS (Scandinavian Seaways)

ü หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ü ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000/150,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

û  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

û  ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน

û  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (ท่านละ 2 ยูโร/วัน/คน) และคนขับรถ (ท่านละ 2 ยูโร/วัน/คน)

û  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)

û  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ 

เงื่อนไขในการจองทัวร์

1.                           สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง

2.                           ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน

3.                           หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

1.           ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด

2.           ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท

3.           ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด

4.           ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

5.           ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ

1)      ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 30 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 2 สัปดาห์

2)      ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากกรณีที่เกิด เหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, การจราจรติดขัด ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด

3)      เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี

4)      บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 

 

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้นยื่นสถานทูตสวีเดนระยะเวลาในการยื่น 15 วันทำการ

( ** ผู้เดินทางต้องมาแสดงตนเพื่อทำการสแกนลายนิ้วมือ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่นัดหมาย** )

1.      พาสปอร์ต ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน  กลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า

2.      รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ต้องมีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป)

3.      สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบสูติบัตร (ในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า18ปี)พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

4.      หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่งและอัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนด

5.      กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน  พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน (ฉบับภาษาอังกฤษ)

6.      Statementย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบัน) บัญชีออมทรัพย์ ควรเลือกเล่มที่มีการเข้า - ออกของเงินสม่ำเสมอและมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ปรับยอดอัพเดทล่าสุดไม่เกิน 15 วันก่อนยื่นวีซ่า **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**

6.1ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่สามารถสืบความสัมพันธ์ได้ หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) เอกสารทีต้องใช้เพิ่มเติม คือBank Guaranteeที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุชื่อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย) และระบุบชื่อผู้เดินทาง ต้องสะกดชื่อ– นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต เป็นฉบับภาษาอังกฤษ เอกสารต้องอัพเดทจากธนาคาร 15 วันก่อนยื่นวีซ่า

7.      กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่านั้น

8.      กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมเป็นภาษาอังกฤษ โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตต้นสังกัด โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอย่างถูกต้อง

9.      การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

10.  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

11.  เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทั้งหมด

12.  เอกสารแปลต้องมีตราประทับจากศูนย์แปลที่ได้การรับรองจากสถานทูตเท่านั้น

 

 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร

หากท่านต้องการให้ทางเราดำเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

 

***สนใจสำรองจองที่นั่ง โปรดกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้ หรือ Email: tourandservice@gmail.com โทร.085-163-5888, 085-241-5888, 086-892-0088

377161_EK004_Scandinavia Norway Sweden Denmark 8 Days_ APR-AUG_Update 18-05-2017-MO2.doc

 


 


ชื่อ นามสกุล :  *
ที่อยู่ :  *
เบอร์โทร ที่ติดต่อ :  *
Email :  *
จำนวนผู้เดินทาง :  *
ช่วงเวลาเดินทาง :  *
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม :บริการทัวร์โปรขั้นเทพ วันหยุดเทศกาล วันปิยะ วันพ่อ รัฐธรรมนูญ ปีใหม่

เที่ยวญี่ปุ่น นิกโก-เซนได (Autumn Nikko Sendai) 6 วัน 3 คืน (TG) วันเดินทาง 18 ต.ค.-...29 พ.ย.60*เริ่ม 44700 article
เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่ (Autumn Kanto Program) 6 วัน 3 คืน (TG) วันเดินทาง 19 ต.ค.-...29 พ.ย.60*เริ่ม 40700 article
เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว (TOKYO SKI ซุปตาร์ สกี สโนว์ เดอะลุกซ์ (DELUXE)) 5D3N (TG) วันเดินทาง 2 ธ.ค.-...23 ธ.ค.60*เริ่ม 35888 article
เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด (เล่นสกี ณ สวนชิซิโนะโอกะ HOKKAIDO ซุปตาร์ สกี หิมะ ดาวลูกไก่) 5D3N (TG) 18-22 ธ.ค.60*36888 article
เที่ยวยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ (Mono SWISS) 7 วัน (EK) วันเดินทาง 10 ส.ค.-...4 ธ.ค.60 วันแม่ วันพ่อ*เริ่ม 59900 article
เที่ยวยุโรป เยอรมนี-ออสเตรีย-เชก-สโลวาเกีย-ฮังการี 9 วัน (EK) วันเดินทาง 20 ก.ย.-...30 ธ.ค.60*เริ่ม 49999 รวมวีซ่าแล้ว article
เที่ยวยุโรป เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิส 7 วัน (EK) วันเดินทาง 20 ก.ย.-...30 ธ.ค.60*เริ่ม 39900 article
ทัวร์ไหว้พระวัดอารามหลวง 5 วัดล่องแม่น้ำเจ้าพระยา 1 กค ท่านละ 900 บาท
ล่องเรือเส้นทางญีั่ปุ่นเกาหลี costa fukuoka ปูซาน 26 สค-1 กย/7-13 กยเริ่มต้น 39900