ReadyPlanet.com
dot
รับข่าวสาร
dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletใบอนุญาตททท.11/4924
bulletpromotion mogroup tour
bulletทัวร์เทศกาล และโปรโมชั่น
bulletบริการ incentive group
bulletสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน
bulletTeam building
bulletsportday
bulletบริการกีฬาสี(Sportday)
bulletบริการจัดงานฉลองต่างๆ Celebration
bulletเที่ยวแบบ familygroup
bulletทำดีเพื่อพ่อ online
bulletบริการorganize
bulletบริการจัดงาน ตาม theme
bulletทัวร์ในประเทศ
bulletทัวร์ยุโรป
bulletทัวร์แคนาดาและอเมริกา
bulletทัวร์ออสเตรเลีย
bulletทัวร์นิวซีแลนด์
bulletเที่ยวรัสเซีย แสกนดิเนเวีย
bulletทัวร์จีน
bulletทัวร์ฮ่องกง
bulletทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ลาว พม่า สิบสองปันนา
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์นครวัด นครธม
bulletทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฎาน
bulletทัวร์อาฟริกา อียิปต์ จอร์แดน
bulletนโยบายความปลอดภัยของ website
bulletนโยบายความเป็นส่วนตัว
bulletนโยบายการแก้ไขปัญหาร้องเรียน
dot
บริการข้อมูล
dot
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์
bulletpantip
bulletsanook
bulletkapook
bullethunsa
bulletLink อุตลุด
bulletราคาทองคำ
bulletราคาหุ้น
bulletตรวจผล lottery
dot
Link Service
dot
bulletกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
bulletท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
bulletกระทรวงต่างประเทศ
bulletอุทยานแห่งชาติ
bulletเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
bulletgoogle earth
bulletสารานุกรม wikipedia
bulletกรมการกงสุล
bullete-passport
bulletแผนที่โลก
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletposttoday
bulletManager
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletTHENATION
bulletBangkokpost
dot
อัลบั้มรูป
dot
bulletgallery1
bulletgallery2


เพิ่มเพื่อน


เที่ยวจีน ต้าเหลียน เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิ้น 7 วัน 5 คืน (XW) วันเดินทาง 19 มิ.ย.-...16 ต.ค.60*เริ่ม 26799 article

กำหนดการเดินทาง  เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2560

วันแรก                   กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

23.30 น.                คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน NOK SCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

วันที่สอง               สนามบินดอนเมือง-ต้าเหลียน-ถนนเลียบทะเล-สะพานเป่ยต้าเฉียว-จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ

                                จัตุรัสชิงไห่-ร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมืองทะเล-ถนนคนเดินต้าชาง

02.25 น.                เหิรฟ้าสู่ เมืองต้าเหลียนโดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW872   Q(ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบิน)

08.20 น.                เดินทางถึง สนามบินนานาชาติต้าเหลียนโจวสุยจึ  เมืองต้าเหลียน เป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  นำท่านเดิยทางสู่ ถนนเลียบทะเล ชมทิวทัศน์ริมทะเลอันสวยงามของต้าเหลียนและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทั้งโรงแรมเก่าแก่ บ้านพักผู้นำยุคต่างๆ ที่แวดล้อมด้วยแมกไม้ร่มรื่น พร้อมให้ท่านถ่ายรูปที่หน้า เกาะป้างฉุย หรือ  เกาะด้ามค้อน ที่มีชื่อเสียง  จากนั้นนำท่านชม สะพานเป่ยต้าเฉียว  หรือ  สะพานเหนือ  มีความยาว 230 เมตร สร้างเสร็จปี ค.ศ.1987 ตั้งอยู่ริมทะเลอันสวยงาม บนสะพานมีช่องคนเดินกว้าง 8 เมตร มีศาลาชมทิวทัศน์ในมุมมองที่สวยงาม เป็นจุด ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองต้าเหลียน

เที่ยง                       ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                        นำท่านชม จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ จัตุรัสแห่งนี้มีพื้นที่ 15,700 ตารางเมตร เป็นเขตทิวทัศน์ชายทะเล ภายในจัตุรัส ได้ใช้หินชื่อ ฮวากังเหยียนต้าหลีสือกว่า 500 ชิ้น มาแกะสลักเป็นรูปเสือ 6 ตัว ที่มีท่าทางที่แตกต่างกัน มีความยาว 35.5 เมตร กว้างและสูง 6.5 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าเหลียนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจผู้มาท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก  นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสชิงไห่ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของเมืองต้าเหลียน รอบจัตุรัสจะมีกระถางที่มีลักษณะแตกต่างกันทั้งหมด  9 ใบ แต่ละใบจะมีตัวอักษรจีนแกะสลักไว้ว่า ความสามัคคีของชาติจีนจงเจริญ นำท่านเดินทางสู่ ร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมืองทะเล  ที่มีชื่อเสียงของต้าเหลียน  จากนั้นนำท่านชม ถนนคนเดินต้าชาง เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเมืองต้าเหลียน ศูนย์รวมของร้านอาหาร  สิ่งค้า  เสื้อผ้าแฟชั่น  มากมาย

ค่ำ                           ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                                ã พักที่  HAIZUN HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม               ต้าเหลียน-เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง-บ้านนายพลตระกูลจาง                        ร้านภาพวาดขนเป็ด-ถนนจงเจีย 

เช้า                          ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่  เมืองเสิ่นหยาง (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)  เมืองที่ในอดีตเคยอยู่ใต้การปกครองของรัสเซียจนถึง ปี ค.. 1931 จึงตกเป นของญี่ปุ่น และกลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของรัสเซียอีกครั้งในปี ค.. 1945

เที่ยง                       ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                        นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง โบราณสถานจากสมัยต้นราชวงศ์ชิง ที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีและมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากกับพระราชวังหลวงที่กรุงปักกิ่งแต่มีขนาดเล็กกว่า  นำท่านชม ถนนโบราณหม่านชิง หรือ ถนนแมนจู ที่มีบรรยากาศแบบโบราณเหมือนนำท่านกลับสู่อดีตเมื่อสามร้อยกว่าปีที่แล้ว นำท่านเดินทางสู่ บ้านนายพลตระกูลจาง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1914 บนพื้นที่ 36,000 ตารางเมตร เป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างสวนจีนโบราณและบ้านสไตล์ยุโรป ซึ่งผู้เป็นพ่อ นายพลจางจั้วหลิน และลูกชายนายพลจางเสวียเหลียน ทั้งสองเป็นทหารระดับนายพลก๊กมินตั๋ง ถือเป็นนายทหารที่รักชาติมีส่วนสำคัญในสงครามขับไล่ญี่ปุ่น จนได้รับการจารึกในหน้าประวัติศาสตร์  จากนั้นนำท่านแวะ ร้านภาพวาดขนเป็ด ที่ทำจากขนสัตว์ นำมาประดิษฐ์ประดอยได้อย่างงดงามมากซึ่งจะทำให้ท่านเพลิดเพลินและประทับใจกับภาพวาดของจิตรกรของชาวเสิ่นหยางอย่างไม่รู้ลืม

ค่ำ                           ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนจงเจีย  เมืองเสิ่นหยางให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกหาสิ่งของที่ถูกอกถูกใจฝากญาติสนิทมิตรสหายของท่าน

                                ã พักที่ TAWAN HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่                    เสิ่นหยาง-ฉางชุน-วังปูยี-กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมภายนอก )-จัตุรัสวัฒนธรรม

เช้า                          ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางชุน (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  เมืองฤดูใบไม้ผลิแห่งเขตเหนือของจีน แต่เดิมฉางชุนเป็นศูนย์กลางอำนาจของเผ่าแมนจู เมื่อญี่ปุ่นเข้ายึดครองเขตแมนจูเรีย ค.ศ.1938-1945 ได้สถาปนาเป็นรัฐแมนจูกัว และได้ประกาศตั้งฉางชุนเป็นเมืองหลวงหลังญี่ปุ่นสิ้นอำนาจ

เที่ยง                       ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                        นำท่านเที่ยวชม วังปูยี หรือ พระราชวังจอมปลอม ซึ่งเป็นที่ประทับของจักรพรรดิปูยี จักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ชิงหรือกษัตริย์องค์สุดท้ายของแผ่นดิน นอกจากนี้ให้ท่านชมห้องหับต่างๆที่ปูยีเคยใช้นอน , นั่งสูบบุหรี่ , อ่านหนังสือ และใช้ความคิดตามลำพัง มีรูปภาพและจดหมายให้เห็นภาพในช่วงนั้น และจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงชีวิตความเป็นอยู่ในวัง  นำท่าน กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมภายนอก) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฉางชุน บนถนนซินหมิน จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฉางชุน มีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตร กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุข ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1936 สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองหมั่นโจว

ค่ำ                           ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                                ã พักที่ MINGREN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า                  ฉางชุน-ฮาร์บิ้น-โรงงานเบียร์ฮาร์บิ้น (ฟรี !!  เบียร์ ท่านละ 1 แก้ว)-ถนนโบราณกวนตง 

เช้า                          ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาร์บิ้น (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)  เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อนและเลื่องชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ำแข็งของประเทศ

เที่ยง                       ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                        นำท่านเดินทางชม โรงงานเบียร์ฮาร์บิ้น สร้างขึ้นเมื่อค.ศ. 1900 มีประวัติศาสตร์กว่า 100 ปีแล้ว ปัจจุบันผลิตเบียร์มากกว่า 3 แสนตันต่อปี ปริมาณการดื่มเบียร์โดยเฉลี่ยของชาวฮาร์บินจัดอยู่อันดับที่หนึ่งของจีน (ฟรี !!  เบียร์ ท่านละ 1 แก้ว) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณกวนตง ถนนที่มีความที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงของฮาร์บิ้นเส้นหนึ่งที่มาแล้วไม่ควรพลาด มีสินค้าท้องถิ่น ของที่ระลึก ของกิน ของใช้ นานาชนิด ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งอย่างจุใจ 

ค่ำ                           ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ã พักที่  WEIJING HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่หก                 โดมแกะสลักน้ำแข็งปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย-ถนนจงเอียง-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-โบสถ์เซ็นโซเฟีย   (ถ่ายรูปจากด้านนอก)-ร้านขายสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย-ฮาร์บิ้น-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ต้าเหลียน

เช้า                          ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชม โดมแกะสลักน้ำแข็งปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย หลังจากเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งปิดลง ความต้องการชมแกะลักนำแข็งของนักท่องเที่ยวยังไม่หยุดลง ทางสวนจึงสร้างสวนแกะลักน้ำแข็งในโดมขึ้นมา เพื่อเอาใจนัดท่องเที่ยวได้ทั้งปี สวนนี้กว้าง6000 ตารางเมตร อุณหภูมิอยู่ที่ ลบ 7-10 องศา ใช้น้ำแข็ง 1 หมื่นลูกบาตรเมตร แกะสลักสิ่งต่างๆ ให้ท่านชมความงดงามของตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ ถนนจงเอียง เป็นถนนย่านธุรกิจสายหนึ่งในฮาร์บิ้น มีความยาว 4 กิโลเมตร ทอดตัวอยู่ในเขตต้าหลี่ เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ทั้งลวดลายการตกแต่งอาหารแบบบารอคและไบเซนไทน์ ในเขตต้าหลี่นี้ยังเป็นที่ตั้งของวิหารเซนต์โซเฟียซึ่งเป็นโบสถ์คริสต์นิกายรัสเซียออโธดอกซ์อีกด้วย

เที่ยง                       ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                        นำท่านชม อนุสาวรีย์ฝั่งหง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝั่งแม่น้ำซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 อนุสาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนักศึกษาที่ร่วมใจร่วมแรงกัน นำท่านชม สวนสตาลิน ริมฝั่งแม่น้ำซงฮัว โดยสวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1953 ซึ่งมีรูปแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป แต่มีความสมบูรณ์แบบกว่าและมีเอกลักษณ์ที่ห้าวหาญ ทุกท่านจะได้เห็นวิวหิมะธรรมชาติที่สวยงาม นำท่านชม โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก) ซึ่งเป็น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธพลในฮาร์บิ้น  โบสถ์โซเฟีย เป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1907 เป็นโบสถ์ออร์โธด็อกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเซียตะวันออก จากนั้นนำท่านแวะ ร้านขายสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย อาทิเช่น เครื่องประดับ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและของพื้นเมืองตามอัธยาศัย  

ค่ำ                           ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง  เมืองฮาร์บิ้น  เพื่อโดยรถไฟความเร็วสูงสู่ เมืองต้าเหลียน (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)  ด้วยความเร็วขณะวิ่งให้บริการ 217 ไมล์ต่อชั่วโมงหรือราว 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  ส่วนความเร็วสูงสุดคือ 245ไมล์ต่อชั่วโมง หรือ 394 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงในเมืองจีน ผู้โดยสารจำเป็นจะต้องดูแลและยกกระเป๋าขึ้น-ลงสถานีด้วยตัวเอง จึงควรใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักที่มีล้อลากขนาดพอสมควร ไม่ใหญ่จนเกินไปเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการเข้า – ออกจากขบวนรถ  และ ห้ามนำ มีด ของมีคมทุกชนิด และไฟแช็คเข้าไปในขบวนรถ)

                                ã พักที่  HAIZUN N HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่เจ็ด                  ต้าเหลียน-สนามบินดอนเมือง

เช้า                          ä รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง

                                สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

09.30 น.                เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW871 Q(ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบิน

14.00 น.                ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

************ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ************

 ( *** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป *** )

ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง

**ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก**

ต้าเหลียน เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิ้น 7 วัน 5 คืน 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ

2 ท่านราคาท่านละ

(ไม่มีราคาเด็ก)

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

 

วันที่  19-25 มิถุนายน 2560

26,799 บาท

5,500  บาท

 

วันที่  17-23 กรกฎาคม 2560

28,799 บาท

5,500  บาท

 

วันที่  21-27 สิงหาคม 2560

28,799 บาท

5,500  บาท

 

วันที่  18-24 กันยายน 2560

26,799 บาท

5,500  บาท

 

วันที่  16-22 ตุลาคม 2560

27,799 บาท

5,500  บาท

 

 

ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็กและไม่รับจอยแลนด์

         

 

 

  

หมายเหตุ :          ราคาทัวร์นี้  ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

                                บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

J  ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

J  ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทำการ ราคา 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)

J  ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

J  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

J  น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

J  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง

การประกันไม่คุ้มครอง

กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

K  ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

K  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

K  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

K  ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ

K  กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ รวม 210 หยวน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

K  ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น

เงื่อนไขการให้บริการ

1.              ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

2.              เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

3.             คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

4.             เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน      สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5.              การยกเลิก

5.1                                         ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป             เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง

5.2                                         ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป              เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง

5.3                                         ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน                 เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง

5.4                                        ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน             เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

 6.5             ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ

1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว)

1.       หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)

2.       หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

3.       รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

4.       เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)

5.       กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้

5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่  / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่ 

5.1.1 สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง

               5.1.2 สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่

               5.1.3 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่

               5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ

5.2 เดินทางพร้อมญาติ 

5.2.1 สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง

5.2.2 สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่

5.2.3 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่

5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ

5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรืออำเภอเท่านั้น

6.    กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ เดินทาง  ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้

6.1 ใบอนุญาติการทำงาน ตัวจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายุการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 3 – 6 เดือน

6.2 หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์

6.3 สำเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม

6.4 สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท

6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้

·       หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน             จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท

·       หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ     จ่ายเพิ่ม  100  บาท

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง

1.             กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

2.             สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า

3.             เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)

4.             โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 

5.             ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

·       ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก

·       นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้

·       นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า

·       นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า

·       ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,050 บาท

 

 

 

(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า

เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย

ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 


***สนใจสำรองจองที่นั่ง โปรดกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้ หรือ Email: tourandservice@gmail.com โทร 085-163-5888 092-206-8888 086-892-0088

375929_SHXWDLC3 ต้าเหลียน เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิ้น 7D5N (XW) มิ_ย_-ต_ค_ 60 (RE050517)-MO1.doc


ชื่อ นามสกุล :  *
ที่อยู่ :  *
เบอร์โทร ที่ติดต่อ :  *
Email :  *
จำนวนผู้เดินทาง :  *
ช่วงเวลาเดินทาง :  *
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม :ทัวร์แอนด์เซอร์วิส บริการทัวร์จีน อาหารดี ที่พักดี ครบสูตร

เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้-Disneyland-ขึ้นตึก SWFC... 5 วัน 3 คืน (TG) วันเดินทาง 8-12 ก.ย./ วันพ่อ 1-15 ธ.ค.60*เริ่ม 18799 article
เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้-ขึ้นตึก JINMAO TOWER-อู๋ซี-หังโจว 5 วัน 3 คืน (TG) วันเดินทาง 8-12 พ.ย./ 7-11 ธ.ค.60*เริ่ม 14799 article
เที่ยวจีน เทียนสิน-รถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน (XW) วันเดินทาง 11 ส.ค.-...22 ต.ค.60 วันแม่ ปิยะ*เริ่ม 13555 article
เที่ยวจีน จิ่วจ้ายโกว (Chengdu สะท้านตับ) 5 วัน 4 คืน (3U) วันเดินทาง 16 ส.ค.-...20 ก.ย.60*เริ่ม 16799 article
เที่ยวจีน ปักกิ่ง (โปรปักกิ่ง Beijing ผู้สาวขาเลาะ) 5 วัน (TG) วันเดินทาง 30 ส.ค.-...20 ต.ค. 60*เริ่ม 14799 article
เที่ยวจีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-สวนผลไม้ 5 วัน (CA) วันเดินทาง21 มิ.ย.-...13 ก.ย.60*เริ่ม 15999 article
เที่ยวจีน ไทจง-ไทเป-เหยหลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-LI HPAU OUTLET 4 วัน 3 คืน (VZ) วันเดินทาง 19 ส.ค.-...23 ก.ย.60*เริ่ม 14888 article
เที่ยวจีน กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดจิงเชอ-หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน (CZ) 20-25/ 21-26/ 22-27 ก.ย.60*18999 article
เที่ยวจีน เฉินตู (Chengdu สะท้านตับ) 5 วัน 4 คืน (3U) วันเดินทาง ส.ค.-...28 ก.ย.60 *เริ่ม 16799 article
เที่ยวจีน ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ประตูสวรรค์ 4 วัน 3 คืน (WE) วันเดินทาง 11 มิ.ย.-...31 ธ.ค.60*เริ่ม 11799 article
เที่ยวจีน ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ประตูสวรรค์ ตื่นตาสะพานแขวนลอยฟ้าสูงและยาวที่สุดในโลก 4 วัน 3 คืน (WE) วันเดินทาง 2 เม.ย.-...22 ต.ค.60 วิสาข/เข้าพรรษา/วันแม่/ปิยะ*เริ่ม 12888 article
เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย (Easy สุดติ่ง in จางเจียเจี้ย No.2) 4 วัน 3 คืน (WE) วันเดินทาง 27 มิ.ย.-...19 ธ.ค.60*เริ่ม 14999 article
เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย (Easy สุดติ่ง in จางเจียเจี้ย) 5 วัน 2 คืน (WE) วันเดินทาง 11 มิ.ย.-...29 ต.ค.60*เริ่ม 15999 article
เที่ยวจีน ฉงชิ่ง-อู่หลง มรดกโลก หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ บินตรง 4 วัน 3 คืน (WE) วันเดินทาง 7 ก.ค.-...30 ธ.ค.60*เริ่ม 13999 article
เที่ยวจีน ฉงชิ่ง-อู่หลง มรดกโลกหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน (WE) วันเดินทาง 5 พ.ค.-...20 ต.ค.60*เริ่ม 16888 article
เที่ยวจีน นานกิง-อู๋ซี-ดิสนีย์แลนด์-หังโจว 5 วัน 4 คืน (XW) วันเดินทาง 6 ก.ย.-...19 ต.ค.60 สงกรานต์*เริ่ม 16999 article
เที่ยวจีน ซัวเถา-แต้จิ๋ว 4 วัน 3 คืน (FD) วันเดินทาง 27 พ.ค.-...22 ต.ค.60*เริ่ม 14999 article
เที่ยวจีน ซัวเถา-เหมยโจว-หย่งติ้ง-มรดกโลกบ้านดินฮากกา 5 วัน 4 คืน (FD) วันเดินทาง 7 มิ.ย-...30 ต.ค.60*เริ่ม 17999 article
เที่ยวจีน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ-ตงชวน-มณฑลยูนาน 5 วัน (SC) 1-5/ 15-19 มิ.ย.60*12900 article
เที่ยวจีน กุ้ยหลิน (Guilin รีเทิร์น) 6 วัน 5 คืน (CZ) 22-27 ก.ย.60*27799 article
เที่ยวจีน ซีอาน-สุสานทหารจิ๋นซี-พระราชวังต้าหมิงกง บินตรง 4 วัน 3 คืน (FD) 13-16 ม.ค./ 10-13 ก.พ./ 25-28 มี.ค.60*22900 article
เที่ยวจีน เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว(รถเหมา)-หวงหลง 6 วัน 5 คืน (TG) วันเดินทาง 18 ต.ค.-...28 ต.ค.60*เริ่ม 30999 article
เที่ยวจีน เฉินตู-หวงหลง-จิ่วจ้ายโกว(รถเหมา)-เล่อซาน-ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน (TG) วันเดินทาง 20 ต.ค.-...22 ต.ค.60*40999 article
บทความปักกิ่ง มากสรรพสิ่งชวนตะลึง