ReadyPlanet.com
dot
รับข่าวสาร
dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletใบอนุญาตททท.11/4924
bulletpromotion mogroup tour
bulletทัวร์เทศกาล และโปรโมชั่น
bulletบริการ incentive group
bulletสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน
bulletTeam building
bulletsportday
bulletบริการกีฬาสี(Sportday)
bulletบริการจัดงานฉลองต่างๆ Celebration
bulletเที่ยวแบบ familygroup
bulletทำดีเพื่อพ่อ online
bulletบริการorganize
bulletบริการจัดงาน ตาม theme
bulletทัวร์ในประเทศ
bulletทัวร์ยุโรป
bulletทัวร์แคนาดาและอเมริกา
bulletทัวร์ออสเตรเลีย
bulletทัวร์นิวซีแลนด์
bulletเที่ยวรัสเซีย แสกนดิเนเวีย
bulletทัวร์จีน
bulletทัวร์ฮ่องกง
bulletทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ลาว พม่า สิบสองปันนา
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์นครวัด นครธม
bulletทัวร์อินเดีย เนปาล ภูฎาน
bulletทัวร์อาฟริกา อียิปต์ จอร์แดน
bulletนโยบายความปลอดภัยของ website
bulletนโยบายความเป็นส่วนตัว
bulletนโยบายการแก้ไขปัญหาร้องเรียน
dot
บริการข้อมูล
dot
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์
bulletpantip
bulletsanook
bulletkapook
bullethunsa
bulletLink อุตลุด
bulletราคาทองคำ
bulletราคาหุ้น
bulletตรวจผล lottery
dot
Link Service
dot
bulletกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
bulletท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
bulletกระทรวงต่างประเทศ
bulletอุทยานแห่งชาติ
bulletเวลาน้ำขึ้นน้ำลง
bulletgoogle earth
bulletสารานุกรม wikipedia
bulletกรมการกงสุล
bullete-passport
bulletแผนที่โลก
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletposttoday
bulletManager
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletTHENATION
bulletBangkokpost
dot
อัลบั้มรูป
dot
bulletgallery1
bulletgallery2


เพิ่มเพื่อน


เที่ยวรัสเซีย มอสโคว์-ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน (EK) วันเดินทาง 8 ส.ค.-...19 ต.ค.60*39900 article

 

 

วันแรก      กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์

 

22.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T             สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

 

 

วันที่สอง     ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

01.35 น.   ëออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385    (æบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

04.45 น.   Pถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

09.35 น.   ëเดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 133 (æบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

13.45 น.   Pเดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธีการตรวจ คนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัท เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผู้คนในเมือง เป็นทั้งย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่างๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดำ ภาพสีต่างๆ และรูปล้อเลียน

ค่ำ            æบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พักã HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม     ซากอส – โนโวดิวิชี – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยลัยมอสโคว์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส

เช้า           æบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส ที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญของประเทศ วิทยาลัยสอนศิลปะการร้องเพลงทางศาสนา การวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่มีบาทหลวงและนักศึกษาจำนวนนับร้อยคน เข้าชมโบสถ์เก่าแก่ สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ตกแต่งภายในด้วยภาพนักบุญ มีแท่นสำหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและสำหรับนักร้องนำสวด ชม                     โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างในสมัยพระเจ้าอีวาน เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จัตุรัสวิหารแห่งเครมลิน ตกแต่งภายในด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน สร้างในปี ค.ศ.1422-1423 เป็นโบสถ์แรกของเมืองนี้ สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอม            สีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและไอคอน ห้ามใช้เสียงภายในเป็นโบสถ์ที่ทำพิธี ท่านสามารถร่วมสักการะ             โลงศพของนักบุญเซอร์เจียส พร้อมกับประชาชนชาวรัสเซียได้ จากนั้นมีเวลาเล็กน้อยให้ถ่ายรูปกับหอระฆัง หรือจะรองน้ำจาก บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ กลับไปเป็นสิริมงคล น้ำในบ่อเป็นน้ำธรรมชาติ มีเรื่องเล่าว่า “ชายตาบอดเดินทางมาที่โบสถ์แล้วค้นพบบ่อน้ำโดยบังเอิญ หลังจากนำน้ำมาล้างหน้าความศักดิ์สิทธิ์ก็ทำให้ชายตาบอดสามารถมองเห็นได้”

 

กลางวัน     æบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แวะถ่ายรูปบริเวณ Swan Lake ผ่านชม อารามชีโนโวดิวิชี คอนแวนน์ เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ที่เคยเป็นที่คุมขังพระนางโซเฟีย และบรรดาเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิงในราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันใช้เป็นสุสานสําหรับสุภาพสตรีคนสําคัญๆ ระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 นางไรซ่า กอบาชอพ ฯลฯ นำท่านเดินทางสู่ สแปร์โร่ฮิลล์ หรือ เนินเขานกกระจอก แวะถ่ายรูป หน้ามหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย  ที่นี่จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เช่น ตึกสูง 7 ตึกที่สร้างในสมัยของ    สตาลิน จากนั้นชมการแสดงละครสัตว์ที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ยนเซอร์คัส เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและมายากลอันน่าตื่นตาตื่นใจ

 

ค่ำ            æบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พักãHOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่      สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ

             ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์

เช้า           æบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านเที่ยวชม สถานีรถไฟใต้ดิน ใครมามอสโคว์จะต้องได้ลองนั่งรถไฟใต้ดินดูสักครั้ง เพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดินทำให้ผู้คนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทั่วไป สถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงาม       อันเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม เนื่องจากการตกแต่งของแต่ละสถานีที่ต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า            เครื่องแก้ว และหินอ่อนนำท่านสู่ ตลาดอิสมายลอฟกี้ ตลาดขายสินค้าพื้นเมืองซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของที่ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิเช่น ตุ๊กตามาทรอชก้า(แม่ลูกดก) ผ้าพันคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม้ พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสินค้าของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน     æบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน จุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ตั้งอยู่บนเนินสูงถึง 40 เมตร ริมแม่น้ำมอสโก ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย ทั้งเครื่องประดับที่ทำด้วยเพชร ทองคำ อุปกรณ์การสู้รบของกษัตริย์สมัยโบราณ ชุดฉลองพระองค์ของกษัตริย์และพระราชินี ชม โบสถ์อัสสัมชัญ เป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรม                 ที่สำคัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในสมัย ค.ศ.1586 เพื่อต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกและยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์ และมีลูกกระสุน น้ำหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับว่าเป็นของสะสมในยุคนั้น ชม หอระฆังพระเจ้าอีวาน มีความสูง 81 เมตร ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในยุคนั้น และได้ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างสิ่งใดๆ สูงเกินหอระฆังนี้ ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ ชมระฆังที่ใหญ่ที่สุดของเครมลิน เรียกว่า           ระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เนื่องจากมีความผิดพลาด          จึงทำให้ระฆังแตกออก (กรุณาเตรียมกระเป๋าสะพายใบเล็ก)

ค่ำ            æบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **จากนั้นนำคณะ ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองหลวงมอสโคว์ ที่มีการตกแต่งไฟตามอาคารและสถานที่สำคัญอย่างสวยงาม** นำท่านสู่ที่พักãHOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน **ตั้งแต่เดือนธันวาคม เข้าสู่ฤดูหนาว หากไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมจากการล่องเรือเป็นชมโชว์บัลเล่ต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ**

 

 

 

 

 

 

วันที่ห้า     จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – Shopping Mall Alexander Garden – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบิน

เช้า           æบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านสู่ จัตุรัสแดง คำว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม จัตุรัสแดงนี้เป็นลานกว้าง เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประท้วงทางการเมือง จัตุรัสแดงสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น               วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในบริเวณจัตุรัสแดงท่านจะได้ ชม มหาวิหาร              เซนต์บาซิล สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็นห้องสำหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15           หอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทำมาจากทับทิมหนัก 20 ตัน       ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้ลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอน ห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่            ของเมือง เป็นห้างที่ใหญ่โตและสวยงาม จำหน่ายสินค้าอุปโภค เสื้อผ้า แบรนด์เนม เครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้า                ที่ระลึก มีร้านค้ากว่า 200 ร้าน

กลางวัน     æบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นพาท่านช็อปปิ้งและอิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย European Shopping Mall หลังจากนั้น นำท่านชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริง

ค่ำ            æบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินมอสโคว์

23.55 น.   ëออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 132 แวะเปลี่ยนเครื่อง (ประมาณ 5.30 ชม.) (æบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่หก    กรุงเทพฯ

06.20 น.   Pถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

09.35 น.  ëเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 370 (æบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

18.40 น.   Pเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

*******************************

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง


ราคา

เด็กอายุต่ำกว่า12 ปี
(ไม่ใช้เตียง)


พักเดี่ยว

 

       

 

       

สิงหาคม

9 – 14 / 10 – 15 ส.ค. 60

39,900

37,900

6,000

กันยายน

6-11/20-25 ก.ย.60

39,900

37,900

6,000

ตุลาคม

4-9/11-16/19-24 ต.ค.60

39,900

37,900

6,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตรานี้รวม

ü      ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ü      ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ

ü      ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

ü      ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ

ü      ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

ü      ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

û      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ

û      ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน

û      ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก

û      ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (20 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป)

û         ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 4 วัน)

เงื่อนไขในการจองทัวร์

1.                           สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง

2.                           ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน

3.                           หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

1.           ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด

2.           ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท

3.           ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด

4.           ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

5.           ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

1.             บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก

เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง

2.             บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น

3.             เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ

ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

4.             เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท

จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

***สนใจสำรองจองที่นั่ง โปรดกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้ หรือ Email: tourandservice@gmail.com โทร.085-163-5888, 085-241-5888, 086-892-0088

377350_EK001_Russia Moscow Zagorsk 6 Days_2017_Agent ARP-AUG_Update 02-06-2017-MO4.doc


ชื่อ นามสกุล :  *
ที่อยู่ :  *
เบอร์โทร ที่ติดต่อ :  *
Email :  *
จำนวนผู้เดินทาง :  *
ช่วงเวลาเดินทาง :  *
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม :ทัวร์แอนด์เซอร์วิส ชวนเที่ยว รัสเซีย ตุรกี Africa เคนยา กรีซ อียิปต์ จอร์แดน โมรอคโค

เที่ยวรัสเซีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (Absolute Russia) 8 วัน 5 คืน (EY) วันเดินทาง 5 ส.ค.-...28 ต.ค.60* เริ่ม 49999
เที่ยวรัสเซีย เซนต์ปีเตอร์เบิรก์ เริ่มต้นที่ 39999
เที่ยวตุรกี กรุงอิสตันบูล – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า – กรุงทรอย **พักโรงแรม 5 ดาว และ โรงแรมถ้ำ 1 คืน** 8 วัน 5 คืน (TK) 8-15 ก.ย./ 22-29 ก.ย.60*35900 article
เที่ยวตุรกี (Wonderful Turkey) 8 วัน 5 คืน (TK) วันเดินทาง 2 พ.ย.-...27 ธ.ค.60 รัฐธรรมนูญ คริสตมาส ปีใหม่*เริ่ม 34900 article
เที่ยวตุรกี (Spirit of Turkey) 8 วัน 5 คืน (TK) วันแม่ 9-16 ส.ค./ 8-15, 22-29 ก.ย.60*34900 article